واژگان فارسی پیشنهادی برای معادل انگلیسی

 
  زمینه کار برد تخصصی   واژه انگلیسی   واژه فارسی پیشنهادی   توضیح   پیشنهاد
      A            
1 تجارت و اقتصاد بین الملل   absolute advantage   مزیت مطلق       دکتر ابوالقاسم هاشمی
2 تجارت و اقتصاد بین الملل   abundant   فراوان       دکتر ابوالقاسم هاشمی
3 تجارت و اقتصاد بین الملل   abundant factor   عامل فراوان       دکتر ابوالقاسم هاشمی
4     acceleration principle   اصل شتاب       گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
5     accountability   حساب پذیری       طبیبیان
6     accumulation   انباشت، انباشت سرمایه       گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
7 اقتصاد بیمه گری   actuarially fair   منصفانه بر اساس بیمه سنجی       طبیبیان
8 اقتصاد بیمه گری   actuary   بیمه سنجی، بیمه سنج       طبیبیان
9 بودجه ریزی   ad  valorem  taxes   مالیات بر حسب قیمت       آقای روغنی زنجانی
10 اقتصاد خرد   adding up condition   شرط جمعبندی       گروه دکتر فرهنگ
11 مالیه بین الملل   adjustable peg   تثبیت شده قابل تعدیل       دکتر ابولقاسم هاشمی
12 اقتصاد اطلاعات   adverse selection   کژ گزینی   بعضاً برای این عبارت ترجمه تحت الفظی" انتخاب معکوس" به کار رفته که مناسب نیست. در اقتصاد این عبارت به عنوان اطلاعات پنهان بک عامل که از طرف دیگر معامله پنهان نگه داشته می شود(مانند دارنده اتومبیل معیوب) و این عدم تقارن اطلاعات بر رفاه طرف دیگری اثر نا مطلوب اعمال می کند، استفاه می شود.  بنا بر این "کژ گزینی" رسا تر است.   گروه دکتر فرهنگ
13     adverse selection   کژگزینی       گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
14     adverse supply shock   تکانۀ نامساعد عرضه       گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
15     adverse terms of trade   رابطۀ مبادلۀ نامساعد       گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
16     advolarem            
17 تجارت و اقتصاد بین الملل   affiliates   شرکت های تابعه       دکتر ابوالقاسم هاشمی
18 اقتصاد اطلاعات   agent   کار گذار       گروه دکتر فرهنگ
19 تجارت و اقتصاد بین الملل   agglomeration   تجمع منطقه ای       دکتر ابوالقاسم هاشمی
20     aggregate   هم‌فزون       گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
21 تجارت و اقتصاد بین الملل   aggregate commodity   سبد کالای جمعی       دکتر ابوالقاسم هاشمی
22 مالیه بین الملل   aggregate demand   تقاضای کل - تقاضای جمعی       دکتر ابولقاسم هاشمی
23 مالیه بین الملل   aggregate supply   عرضه کل - عرضه جمعی       دکتر ابولقاسم هاشمی
24     aggregation   برهم افزائی       گروه دکتر فرهنگ
25     aggregation   هم‌فزونی       گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
26 مالیه بین الملل   aggregation   هم افزایی - جمعی       دکتر ابولقاسم هاشمی
27     algorithm   خوارزمیک، الگوریتم   الگوریتم در واقع اقتباس اروپائیان از نام الخوارزمی است   گروه دکتر فرهنگ
28     allowance   مقرری، مستمری       گروه دکتر فرهنگ
29     amortization   کاهیدن(مانند کاهش تدریجی و یک نواخت بدهی از طریق باز پرداخت اقساط)، ازمیان رفتگی   سه واژه زیر در متون مالی معمولا دارای مفهوم مشابه هستند لیکن در اقتصاد مفاهیم متفاوتی دارند و لازم است برای هر یک عبارت خاص تعریف شود            depretiation ,                depletion       amortization   طبیبیان
30     anarchy   بیدولتی       گروه دکتر فرهنگ
31     animal spirit   شّم حیوانی       گروه دکتر فرهنگ
32 تجارت و اقتصاد بین الملل   antidumping measures   اقدامات ضد دامپينگ       دکتر ابوالقاسم هاشمی
33 بودجه ریزی   apportionment   تسهیم       آقای روغنی زنجانی
34     appreciation   بهافزونی       طبیبیان
35 مالیه بین الملل   appreciation   تقویت پول       دکتر ابولقاسم هاشمی
36     approach   رهیافت       گروه دکتر فرهنگ
37 اقتصاد مالی   arbitrage   بهاورزی       گروه دکتر فرهنگ
38     aspirations   تمنیات، آمال       گروه دکتر فرهنگ
39 اقتصاد مالی   asset   داراک   بعضا واژه "دارائی" به کار می رود. در لغتنامه دهخدا واژه دارائی برای مکنت به کار رفته و داراک به معنی آنچه دارند. در مباحثی که آنچه یک فرد یا شرکت دارد مورد نظر است کلمه داراک مناسب تر می نماید    طبیبیان
40     asset pricing theory   نظریه قیمت‌گذاری دارایی       گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
41     asset/endowment       داشته - دارايي       دکتر جلال جلالی
42     assets   دارایی‌ها       گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
43 تجارت و اقتصاد بین الملل   assets   دارایی ها       دکتر ابوالقاسم هاشمی
44     assignment problem   مسئله انتصاب       گروه دکتر فرهنگ
45     assumption   فرض،  پنداشت       گروه دکتر فرهنگ
46     asymmetric information   اطلاعات نا متقارن       گروه دکتر فرهنگ
47     atomistic competition   رقابت ذره ای       گروه دکتر فرهنگ
48     auction   حراج1، مزایده       گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
49 اقتصاد خرد- نظریه عادل عمومی   auctioneer   حراجکار       طبیبیان
50 تجارت و اقتصاد بین الملل   autarky   درغياب تجارت ، انزوا       دکتر ابوالقاسم هاشمی
51 روش شناسی   Auxiliary hypothesis   فرضیه کمکی       طبیبیان
52     axiom   بن داشت، اصول بدیهی        
      B            
53 تجارت و اقتصاد بین الملل   balanced growth   رشد متوازن       دکتر ابوالقاسم هاشمی
54 تجارت و اقتصاد بین الملل   balanced trade   تجارت متوازن       دکتر ابوالقاسم هاشمی
55     bandwagon effect   اثر همرنگی با جماعت       گروه دکتر فرهنگ
56     barter   معامله پایاپای، تهاتر       گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
57 تجارت و اقتصاد بین الملل   basic model   الگوی اساسي        دکتر ابوالقاسم هاشمی
58 تجارت و اقتصاد بین الملل   basic trade model   الگوی اساسی تجارت       دکتر ابوالقاسم هاشمی
59 مالیه بین الملل   basket peg   تثبیت شده درمقابل سبدی از ارزه       دکتر ابولقاسم هاشمی
60 مالیه بین الملل   beggar-thy-neighbor policy   سیاست به گدایی انداختن همسایه        دکتر ابولقاسم هاشمی
61 بودجه ریزی   Benchmarking   شاخص گذاری، شاخص نهی       آقای روغنی زنجانی
62 بودجه ریزی   Benefit principle    اصل فایده رسانی       آقای روغنی زنجانی
63 بودجه ریزی   Benefit-Based Excised    مالیات مبتنی برفایده       آقای روغنی زنجانی
64 تجارت و اقتصاد بین الملل   bias   سمت گیری ،       دکتر ابوالقاسم هاشمی
65     bid   پیشنهاد قیمت، پیشنهاد بها       گروه دکتر فرهنگ
66     bid   قیمت پیشنهادی       گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
67 مالیه بین الملل   bid-ask spread   دامنک قیمتهای پیشنهادی -درخواستی       دکتر ابولقاسم هاشمی
68     bifurcation hypothesis   فرض دوشاخگی       گروه دکتر فرهنگ
69 تجارت و اقتصاد بین الملل   bilateral   دوجانبه       دکتر ابوالقاسم هاشمی
70 اقتصاد خرد و اقتصاد ریاضی   binding constraint   قید موثر       گروه دکتر فرهنگ
71 روش شناسی   bold conjecture   گمانه متهورانه       طبیبیان
72 آمار، اقتصاد سنجی   boots trapping   نمونه گیری مکرر، پاشنه گری داده ها   منظور گرفتن نمونه های مکرر از یک تعداد داده برای تخمین پارامتر مورد نظر به دفعات زیاد جهت یافتن توزیع عددی برای آن پارامتر است. در لغت نیز به زائده ای گفته می شود که بر روی پاشنه کفش و چکمه دوخته می شود برای سادگی برکشیدن آن بر پا. این اصطلاح به صورت طنز در افواه به کار رفته مانند اینکه کسی با بالا کشیدن زائده پشت چکمه بتواند از دیوار بپرد.    
73 اقتصاد خرد و اقتصاد ریاضی   border   مرز       گروه دکتر فرهنگ
74 اقتصاد خرد و اقتصاد ریاضی   boundary   کرانه       طبیبیان
75 اقتصاد خرد، اقتصاد ریاضی   boundary conditions   شرایط کرانه ای       طبیبیان
76 تجارت و اقتصاد بین الملل   box diagram   نمودار جعبه ای       دکتر ابوالقاسم هاشمی
77 اقتصاد بخش عمومی   budget   بنیچه، دیوان       گروه دکتر فرهنگ
78 تجارت و اقتصاد بین الملل   budget constraint   قید بودجه       دکتر ابوالقاسم هاشمی
79 تجارت و اقتصاد بین الملل   budget deficit   کسری بودجه       دکتر ابوالقاسم هاشمی
80 بودجه ریزی   Build - Operate - Own   بساز- راه اندازی کن-تملک کن       آقای روغنی زنجانی
81 تجارت و اقتصاد بین الملل   bundle   سبد ، بسته       دکتر ابوالقاسم هاشمی
      C            
82 اقتصاد مالی   call option   اختیار خرید       دکتر عبده تبریزی
83 مالیه بین الملل   Capital account   حساب سرمایه        دکتر ابولقاسم هاشمی
84 تجارت و اقتصاد بین الملل   capital accumulation   انباشت سرمایه       دکتر ابوالقاسم هاشمی
85 اقتصاد مالی   capital adequacy   بسندگی سرمایه، کفایت سرمایه       گروه دکتر فرهنگ
86 بودجه ریزی   Capital Budgeting    بودجه بندی سرمایه       آقای روغنی زنجانی
87 تجارت و اقتصاد بین الملل   capital flows   جریان حرکت سرمایه       دکتر ابوالقاسم هاشمی
88 بودجه ریزی   Capital Gain   افزایش ارزش سرمایه       آقای روغنی زنجانی
89 اقتصاد مالی   capital gains   دست آورد سرمایه، باز آورد سرمایه       طبیبیان
90 مالیه بین الملل   capital mobility   تحرک سرمایه       دکتر ابولقاسم هاشمی
91 تجارت و اقتصاد بین الملل   capital-intensive technique   تکنیک سرمایه بر       دکتر ابوالقاسم هاشمی
92 اقتصاد خرد، سازماندهی صنعتی   Cartel   تبانه   در لغت به معنی زیرک  و رِند شدن است. همچنین به تبانی نیز به صورت لفظ نزدیک بوده و می تواند برای کارتل که تبانی برای منافع گروهی است بکار رود   طبیبیان
93 بودجه ریزی   Cash Accounting   حسابداری نقدی       آقای روغنی زنجانی
94 تعادل عموی   cash in advance restriction   قید وجود نقدینه، قید لزوم وجود وجه نقد   در کار برد مر بوط به اضفه کردن فروضی در نظریه تعادل عمومی برای معرفی پول به عنوان ابزار واسطه معاملات. به معنی وجود الزامی وجه نقد در سبد مواهب خانوار   طبیبیان
95     caveat emptor   واگذاری مسئولیت معامله به خریدار       گروه دکتر فرهنگ
96     chaos   هبا،  نارازمندی   معادل هبا برای chaos توسط مرحوم فروغی بکار رفته است. نارازمندی پیشنهاد شادروان دکتر فرهنگ است   طبیبیان
97 بودجه ریزی   Checks and balances    نظارت و حفظ توازن       آقای روغنی زنجانی
98 بودجه ریزی   Chief Financial Officers   مقامات ارشد مالی       آقای روغنی زنجانی
99 بودجه ریزی   Chief Operating Officers    مقام عامل       آقای روغنی زنجانی
100 تجارت و اقتصاد بین الملل   closed economy   اقتصاد بسته       دکتر ابوالقاسم هاشمی
101 اقتصاد بخش عمومی   club goods   کالای باشگاهی       طبیبیان
102 تجارت و اقتصاد بین الملل   CMEA ; Council for Mutual Economic Assistance   انجمن همكاريهاي اقتصادي دو جانبه       دکتر ابوالقاسم هاشمی
103     coalition   تبانی       طبیبیان
104     coalition   ائتلاف       دکتر جلال جلالی
105     coefficient   همگر، ضریب       طبیبیان
106 روش شناسی   cognitive dissonance   شرمگینی ادراکی       طبیبیان
107     Coherent risk measures    اقدامات منسجم براي مقابله با ريسك       دکتر جلال جلالی
108     collateralized debt obligations    تعهدات پوشش داده شده با وثيقه تعهدات وامي با وثيقه))       دکتر جلال جلالی
109     collateralized mortgage obligations    تعهدات وام مسكن با وثيقه       دکتر جلال جلالی
110 تجارت و اقتصاد بین الملل   collusion   دست به يكي كردن       دکتر ابوالقاسم هاشمی
111     Collusion     تباني       دکتر جلال جلالی
112 تجارت و اقتصاد بین الملل   commercial policy   سیاست تجاری       دکتر ابوالقاسم هاشمی
113     Commodity forward           دکتر جلال جلالی
114     Commodity/goods/bads    كالاي خوب و كالاي بد        دکتر جلال جلالی
115     Commodity/goods/bads   کالا/کالای مفید/ کالای غیر مفید(مانند آلاینده ها)        
116 قتصاد بخش عمومی   common goods   کالای عامه، کالای مشاع، کلای مشترک       طبیبیان
117 تجارت و اقتصاد بین الملل   common market   بازارمشترك       دکتر ابوالقاسم هاشمی
118     Common pool problem           دکتر جلال جلالی
119 تجارت و اقتصاد بین الملل   comparative advantage   مزیت نسبی       دکتر ابوالقاسم هاشمی
120 تجارت و اقتصاد بین الملل   comparative cost   هزينه تطبيقي       دکتر ابوالقاسم هاشمی
121 تجارت و اقتصاد بین الملل   compensation scheme   رویه جبران خسارت       دکتر ابوالقاسم هاشمی
122 اقتصاد خرد، اقتصاد ریاصی   complete preordering   پیش ترتیب کامل       طبیبیان
123     Complete/perfect information    اطلاعات كامل       دکتر جلال جلالی
124 اقتصاد خرد، اقتصاد ریاصی   completeness   تکمیل بودن       طبیبیان
125     completeness   کامل بودن، کاملیت       دکتر جلال جلالی
126 تجارت و اقتصاد بین الملل   composite commodity   محصول مرکب       دکتر ابوالقاسم هاشمی
127 تجارت و اقتصاد بین الملل   composite traded commodity   کالای قابل مبادله مرکب       دکتر ابوالقاسم هاشمی
128 روش شناسی   confirmation   تثبیت، تائید، ارج پذیری       طبیبیان
129 روش شناسی   conjecture   گمانه       طبیبیان
130     conspicuous consumption   مصرف فخر فروشانه، مصرف جلوه فروشانه        
131 تجارت و اقتصاد بین الملل   constant returns to scale   بازدهی نسبت به مقیاس ثابت       دکتر ابوالقاسم هاشمی
132 اقتصاد خرد و اقتصاد ریاضی   constraint  minimum   کمینه مقید       گروه دکتر فرهنگ
133 اقتصاد خرد   contestable   market   بازار منازع پذیر       گروه دکتر فرهنگ
134     contingent  market   بازار شرطی       گروه دکتر فرهنگ
135 تجارت و اقتصاد بین الملل   contract curve   منحنی قرارداد       دکتر ابوالقاسم هاشمی
136 بودجه ریزی   Controller   ذی جساب       آقای روغنی زنجانی
137 نظریه بازی ها (نظریه هماوردی)   cooperative game   هماوردی تعاونی، هماوردی سازوار       طبیبیان
138 نظره بازی ها   Cooperative Games   بازي‌هاي مشاركتي (تعاوني)       دکتر علی مزیکی
139 تجارت و اقتصاد بین الملل   copyright   حق انحصاري انتشار       دکتر ابوالقاسم هاشمی
140 اقتصاد خرد و نظریه هماوردی(بازی ها)   core   کانون       طبیبیان
141     core capital    سرمايه اصلي        دکتر جلال جلالی
142 اقتصاد خرد، اقتصاد ریاضی   corner solution   حل گوشه ای       طبیبیان
143     Correspondent account    حساب بانکی واسط   مشابه pay-through account   طبیبیان
144 روش شناسی   corroboration   تصدیق       طبیبیان
145     cost effectiveness   اثر کذاری هزینه       گروه دکتر فرهنگ
146     cost effectiveness   مقرون به صرفه بودن       دکتر جلال جلالی
147     cost plus pricing   قیمتگذاری افزون بر هزینه       گروه دکتر فرهنگ
148 روش شناسی   counter instance   مورد ناهمخوان       طبیبیان
149     Counterfactual approach    رهيافت غير مبتني بر واقعيات         دکتر جلال جلالی
150 تجارت و اقتصاد بین الملل   counterfeit goods   كالاهاي بدلي       دکتر ابوالقاسم هاشمی
151 مالیه بین الملل   covered interest arbitrage   آربیتراژ بهره با پوشش       دکتر ابولقاسم هاشمی
152 مالیه بین الملل   covered interest parity   برابری بهره با پوشش       دکتر ابولقاسم هاشمی
153 مالیه بین الملل   crawling peg   تثبیت شده خزنده       دکتر ابولقاسم هاشمی
154 مالیه بین الملل   Crawling peg system   سامان چفت کردن ارز ها به صورت خزنده       کتر ابولقاسم هاشمی
155     credibility   درجه معتبر بودن       گروه دکتر فرهنگ
156     credible   معتبر       گروه دکتر فرهنگ
157     Credit crunch    مخمصه يا بزنگاه اعتباري (؟)       دکتر جلال جلالی
158     credit default swap            
159 بازار های مالی   Credit default swaps   تاخت زدن قصور اعتباری       روعنی زنجانی
160     credit metrics    شاخص هاي اعتباري       دکتر جلال جلالی
161     credit metrics    شاخص های اعتباری       دکتر جلال جلالی
162 بانکداری و بیمه   credit-worthiness   شایانی اعتبار        
163     crony capitalism   سرمایه داری باند های حکومتگر ، سرمایه داری قدرتمداران       طبیبیان
164 مالیه بین الملل   crony capitalist   دارودسته سرمایه داران       دکتر ابولقاسم هاشمی
165 مالیه بین الملل   crony capitalist   اجامر سرمایه دار       طبیبیان
166     Cross-subsidization    هم يارانه اي (؟)        دکتر جلال جلالی
167     crowding in   به میدان کشیدن        
168     crowding out   از میدان بدر کردن       طبیبیان
169 مالیه بین الملل   crowding -out   ازدحام - ازمیدان بدرکردن       دکتر ابولقاسم هاشمی
170 مالیه بین الملل   currency board   هیئت عامل پول       دکتر ابولقاسم هاشمی
171 مالیه بین الملل   currency peg   جفت کردن(چفته) ارزش یک واحد پولی به دیگری        
172 مالیه بین الملل   currency swap   معاوضه ارز       دکتر ابولقاسم هاشمی
173 مالیه بین الملل   currency union   اتحادیه پولی       دکتر ابولقاسم هاشمی
174 مالیه بین الملل   current account   حساب جاری       دکتر ابولقاسم هاشمی
175 تجارت و اقتصاد بین الملل   customs union   اتحاديه گمركي       دکتر ابوالقاسم هاشمی
      D            
176     dead weight loss   هزینه سوخته، هزینه مرده       طبیبیان
177 تجارت و اقتصاد بین الملل   dead weight loss   خالص رفاه ازدست رفته       دکتر ابوالقاسم هاشمی
178     Debt service = interest + amortization     سرويس وام       دکتر جلال جلالی
179     deflation   انقباض       گروه دکتر فرهنگ
180     Deflation   انقباض (انقباض قيمتي)        دکتر جلال جلالی
181     demand   تقاضا       گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
182     demand curve   منحنی تقاضا        گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
183     demand schedule   جدول تقاضا       گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
184     demarcation   تمایز قائل شدن، خط تمایز       طبیبیان
185 روش شناسی   demarcation criteria   ضابطه تعیین مرز        
186     depletable resources   منابع پایان پذیر        
187     depleteable resource   منابع تمام شدنی       گروه دکتر فرهنگ
188     depletion   به اتمام رسیاندن(در مورد منابع طبیعی)   سه واژه زیر در متون مالی معمولا دارای مفهوم مشابه هستند لیکن در اقتصاد مفاهیم متفاوتی دارند و لازم است برای هر یک عبارت خاص تعریف شود            depretiation ,                depletion       amortization    
189     deprecation   استهلاک، فرسایش   سه واژه زیر در متون مالی معمولا دارای مفهوم مشابه هستند لیکن در اقتصاد مفاهیم متفاوتی دارند و لازم است برای هر یک عبارت خاص تعریف شود            depreciation ,                depletion       amortization   طبیبیان
190     Depression/recession    ركود شديد – ركود        دکتر جلال جلالی
191     deregulation   مقررات کاهی       طبیبیان
192     Deregulation    آزادسازي – مقررات زدايي        دکتر جلال جلالی
193 مالیه بین الملل   deregulation   مقررات زدایی       دکتر ابولقاسم هاشمی
194 اقتصاد مالی   derivatives   مشتقات         
195 مالیه بین الملل   derivatives   مشتقه ها       دکتر ابولقاسم هاشمی
196     desired capital stock   ذخائر سرمایه دلخواه-        
197 اقتصاد کلان   devaluation   تضعیف پول، ارزش کاهی       گروه دکتر فرهنگ
198 مالیه بین الملل   devaluation   تضعیف پول       دکتر ابولقاسم هاشمی
199     Differential efficiency hypothesis    نظريه كارايي افتراقي        دکتر جلال جلالی
200 تجارت و اقتصاد بین الملل   differentiated goods   کالاهای متمایز شده       دکتر ابوالقاسم هاشمی
201  اقتصاد بخش عمومی   discretionary spending   هزینه استصوابی       طبیبیان
202     diseconomy   صرفه کاهی صرفه کاستی       گروه دکتر فرهنگ
203     dishoarding   وا انباری       گروه دکتر فرهنگ
204     disincentive   پادانگیزه، پد انگیره       طبیبیان
205     disinflation   تورم زدائی       گروه دکتر فرهنگ
206     disinvestment   سرمایه بر داری       گروه دکتر فرهنگ
207     dissaving    پس انداز زدائی        طبیبیان
208     distance elasticity of demand   کشش مسافتی تقاضا       گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
209     distorted price   قیمت مخدوش       طبیبیان
210 تجارت و اقتصاد بین الملل   distortion   مختل بودن       دکتر ابوالقاسم هاشمی
211     distribution   توزیع-پاشینه   پاشینه اقتباس از ریشه سغدی است و مشابه واژه پاشیده شده و بدون نظم ظاهری است   طبیبیان
212 تجارت و اقتصاد بین الملل   disturbance   اختلال       دکتر ابوالقاسم هاشمی
213     Divestiture    سرمايه كني – برونبري سرمايه        دکتر جلال جلالی
214     divestment   واستانش سرمایه       طبیبیان
215 مالیه بین الملل   dollarization   دلاری کردن اقتصاد       دکتر ابولقاسم هاشمی
216 نظره بازی ها   Dominant   مسلط، غالب       دکتر علی مزیکی
217     Dominant firm theory    نظريه بنگاه مسلط يا غالب        دکتر جلال جلالی
218     dominant strategy   رویکرد فرادست       طبیبیان
219 نظره بازی ها   Dominated   تحت سلطه، مغلوب       دکتر علی مزیکی
220     dominated strategy   رویکرد فرو دست       طبیبیان
221 تجارت و اقتصاد بین الملل   double tax   مالیات مضاعف       دکتر ابوالقاسم هاشمی
222     dual   دوگان        
223 مللیه شرتی   due diligence   ریزه کاوی       دکتر عبده تبریزی
224 بانکداری   due diligence   واجد وجوب شرایط (برای معامله)       طبیبیان
225     due diligence   شرایط لازم المراعات       دکتر جلال جلالی
226     dumping   قیمت شکنی       گروه دکتر فرهنگ
227 نظره بازی ها   Duopoly   انحصار دوگانه       دکتر علی مزیکی
228 تجارت و اقتصاد بین الملل   duopoly   انحصار دوجانبه       دکتر ابوالقاسم هاشمی
229 بانکداری، بازار های مالی   duration   دیرش        
230 تجارت و اقتصاد بین الملل   Dutch Disease   بیماری هلندی       دکتر ابوالقاسم هاشمی
231 مالیه بین الملل   Dutch disease   بیماری هلندی       دکتر ابولقاسم هاشمی
232     dynamic   پویائی        
      E            
233     ecological economics   علم اقتصاد بوم‌شناختی، اقتصاد بوم‌شناختی       گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
234 تجارت و اقتصاد بین الملل   economic union   اتحاديه اقتصادي       دکتر ابوالقاسم هاشمی
235     economics   علم اقتصاد، اقتصاد       گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
236     economics of education   علم اقتصاد آموزش، اقتصاد آموزش       گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
237 تجارت و اقتصاد بین الملل   economies in transition   اقتصادهای در حال گذار       دکتر ابوالقاسم هاشمی
238     Economies of scale    صرفه در مقياس        دکتر جلال جلالی
239     economy   اقتصاد       گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
240     elasticity   کشش       گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
241 روش شناسی   empiricism   مکتب آزمون گرائی       طبیبیان
242 مالیه بین الملل   EMS (European Monetary System)   نظام مالی اروپا       دکتر ابولقاسم هاشمی
243 مالیه بین الملل   EMU (European Economic and  Monetary Union)    اتحادیه اقتصادی و پولی اروپا       دکتر ابولقاسم هاشمی
244     endowment   موهبت        طبیبیان
245     endowment   داشته       دکتر جلال جلالی
246 تجارت و اقتصاد بین الملل   endowment   برخورداری       دکتر ابوالقاسم هاشمی
247 تجارت و اقتصاد بین الملل   endowment bundle   سبد برخورداري       دکتر ابوالقاسم هاشمی
248     enjoyment   برخورداری       گروه دکتر فرهنگ
249 اقتصاد خرد، اقتصاد ریاضی   envelop theorem   قضیه پوش       طبیبیان
250     equality   برابری        
251 اقتصاد بخش عمومی و توزیع در آمد   equity   برابرانگاری   معمولاً برای این واژه و واژه equality معادل برابری به کار می رود در صورتی که دو مفهوم مختلف هستند   طبیبیان
252 اقتصاد مالی   equity   آورده صاحب سهام، خالص دارائی صاحب سهام، مایملک        
253 بودجه ریزی   Equity capital   سرمایه آورده سهامدار       آقای روغنی زنجانی
254     ex-ante   ناظر به آینده       گروه دکتر فرهنگ
255 تجارت و اقتصاد بین الملل   exchange   مبادله       دکتر ابوالقاسم هاشمی
256 تجارت و اقتصاد بین الملل   exchange rate   نرخ ارز       دکتر ابوالقاسم هاشمی
257 مالیه بین الملل   exchange risk premium   سرک ریسک تبدیل ارز       دکتر ابولقاسم هاشمی
258     excise            
259     Expected shortfall    كمبود مورد انتظار (؟)        دکتر جلال جلالی
260 مالیه بین الملل   expenditure- reducing policies   سیاستهای کاهش مخارج       دکتر ابولقاسم هاشمی
261 مالیه بین الملل   expenditure- switching policies   سیاستهای جابجایی مخارج       دکتر ابولقاسم هاشمی
262 تجارت و اقتصاد بین الملل   export orientation   جهت گيري بسوي صادرات ، صادرات نگر       دکتر ابوالقاسم هاشمی
263 اقتصاد مالی   exposure   در معرض، هویدائی        طبیبیان
264 مالیه بین الملل   external balance   تعادل خارجی       دکتر ابولقاسم هاشمی
265     externality   آثار برون ریز       طبیبیان
266 مالیه بین الملل   extrapolate   برون یابی       دکتر ابولقاسم هاشمی
267     extrapolation   برون یابی       گروه دکتر فرهنگ
268     Extreme-Value Theory    نظريه ارزش حدي        دکتر جلال جلالی
      F            
269 تجارت و اقتصاد بین الملل   factor endowments   برخورداری از عوامل       دکتر ابوالقاسم هاشمی
270 تجارت و اقتصاد بین الملل   factor intensity   شدت بكارگيري عوامل توليد       دکتر ابوالقاسم هاشمی
271 تجارت و اقتصاد بین الملل   factor mobility   متحرک بودن عوامل تولید       دکتر ابوالقاسم هاشمی
272 تجارت و اقتصاد بین الملل   Factor-Price Equalization Theorem   قضیه برابری قیمت عوامل تولید       دکتر ابوالقاسم هاشمی
273     failed state   حکومت از پا افتاده، حکومت ازکار افتاده، حکومت در مانده       طبیبیان
274 تجارت و اقتصاد بین الملل   fair price   قيمت منصفانه       دکتر ابوالقاسم هاشمی
275     fairness   انصاف       گروه دکتر فرهنگ
276 روش شناسی   falsifications   ابطال گرائی        
277     fat-tailed distribution    توزيع دم كلفت!        دکتر جلال جلالی
278 مالیه بین الملل   financial integration   یکپارچگی مالی       دکتر ابولقاسم هاشمی
279     finite   متناهی       گروه دکتر فرهنگ
280 مالیه بین الملل   fixed exchange rate   نرخ ارز تثبیت شده        دکتر ابولقاسم هاشمی
281     Fixed income portfolios    پورتفوي با بازدهي (درآمد) ثابت        دکتر جلال جلالی
282     Fixed income portfolios    پورتفوي با بازدهي (درآمد) ثابت        دکتر جلال جلالی
283 تجارت و اقتصاد بین الملل   fixed labor coefficients   ضرایب ثابت نیروی کار       دکتر ابوالقاسم هاشمی
284 مالیه بین الملل   floating exchange rate   نرخ ارزشناور       دکتر ابولقاسم هاشمی
285     Floating-rate note    اوراق با بازدهي شناور        دکتر جلال جلالی
286 تجارت و اقتصاد بین الملل   footloose   جابجا شونده       دکتر ابوالقاسم هاشمی
287 تجارت و اقتصاد بین الملل   footloose production process   فرايندهاي جابجا شونده توليد       دکتر ابوالقاسم هاشمی
288 بانکدری   foreclosure   تصرف ملک در گرو راهن       طبیبیان
289 مالیه بین الملل   foreign exchange futures   بازار ارز آینده       دکتر ابولقاسم هاشمی
290 مالیه بین الملل   foreign exchange option   اختیار خرید ارز خارجی       دکتر ابولقاسم هاشمی
291     format   شکلبند       طبیبیان
292 مالیه بین الملل   forward exchange market   بازار تحویل آتی ارز       دکتر ابولقاسم هاشمی
293     forward market   بازار پیشانه   معمولا برای forward market و futures market یک معادل فارسی به کار می رود که مناسب نیست چون این ها دو مفهوم مختلف هستند   طبیبیان
294 تجارت و اقتصاد بین الملل   fragmentation   پاره پاره شدن       دکتر ابوالقاسم هاشمی
295     free disposal   دورریز بدون هزینه       طبیبیان
296     free rider   طفیلی       طبیبیان
297 تجارت و اقتصاد بین الملل   free riders   سواري بگيرها        دکتر ابوالقاسم هاشمی
298 تجارت و اقتصاد بین الملل   free trade   تجارت آزاد       دکتر ابوالقاسم هاشمی
299 تجارت و اقتصاد بین الملل   free trade area   منطقه آزاد تجاري       دکتر ابوالقاسم هاشمی
300 تجارت و اقتصاد بین الملل   free trade price ratio   نسبت قیمتهاي( در حالت) تجارت آزاد       دکتر ابوالقاسم هاشمی
301     freedom   آزادی   برای  freedom وliberty یک معنی یعنی آزادی به کار می رود که بهتر است برای این دو کلمه دو معنی متفاوت به کار رود.   طبیبیان
302 تجارت و اقتصاد بین الملل   free-trade equilibrium   تعادل (در حالت) تجارت آزاد       دکتر ابوالقاسم هاشمی
303     friction   اصطکاک       دکتر سید احمد جلالی نائینی
304 تجارت و اقتصاد بین الملل   FSC ; Foreign Sales Corporation   شركت فروشهاي خارجي       دکتر ابوالقاسم هاشمی
305     Full-valuation methods    روش هاي مبتني بر ارزيابي (يا ارزش گذاري) كل       دکتر جلال جلالی
306     Funding risk    ريسك تامين مالي         دکتر جلال جلالی
307     Funding risk    ريسك تامين مالي         دکتر جلال جلالی
308     futures market   بازار آتی   معمولا برای forward market و futures market یک معادل فارسی به کار می رود که مناسب نیست چون این ها دو مفهوم مختلف هستند   طبیبیان
      G            
309     game theory   نظریه هماوردی   در کار برد جاری برای game theory معادل نظریه بازی ها به کار می رود. این ترجمه مناسب نیست زیرا بازی ترجمه واژه play است. در انگلیسی game به معنی شکار نیز به کار می رود و برای بازی های دارای معارضه مانند فوتبال و شطرنج به کار می رود. به همین دلیل نیز واژه هماوردی مناسبتر به نظر می رسد.    گروه دکتر فرهنگ
310 تجارت و اقتصاد بین الملل   GATT; General Agreement on Tariffs and Trade   گات       دکتر ابوالقاسم هاشمی
311 تجارت و اقتصاد بین الملل   globalization   جهانی شدن       دکتر ابوالقاسم هاشمی
312 اقتصاد بخش عمومی   good governance   حکم روائی خوب       طبیبیان
313 اقتصاد بخش عمومی   governance   حکم روائی   برای این واژه معادل حکومت کردن یا حکومت گری بکار می رود در صورتی که حکومت ترجمه government است   طبیبیان
      H            
314 مالیه بین الملل   hard currency   پول مستحکم       دکتر ابولقاسم هاشمی
315 مالیه بین الملل   hard currency   پول مستحکم       دکتر ابولقاسم هاشمی
316 تجارت و اقتصاد بین الملل   harmonization   هماهنگ سازي       دکتر ابوالقاسم هاشمی
317     Heavy tail           دکتر جلال جلالی
318 مالیه بین الملل   hedge funds   صندوقهای حفظ ارزش       دکتر ابولقاسم هاشمی
319 مالیه بین الملل   hedging   تامین طلبی       دکتر ابولقاسم هاشمی
320     Hedonic    خوش گذرانه – لذت جويانه        دکتر جلال جلالی
321 روش شناسی   heuristic   قاعده سر انگشتی       طبیبیان
322     hoarding   پنهان انباری-احتکار       گروه دکتر فرهنگ
323 تجارت و اقتصاد بین الملل   homogenous   متجانس       دکتر ابوالقاسم هاشمی
324 تجارت و اقتصاد بین الملل   homothetic   يكسان ، هموتتیک :تبديل يكنواخت تابع همگن از درجه1        دکتر ابوالقاسم هاشمی
325 تجارت و اقتصاد بین الملل   homothetic taste pattern   الگوی سلیقه يكسان ، هموتتیک       دکتر ابوالقاسم هاشمی
326 مالیه بین الملل   hyperinflation   تورم حاد - ابرتورم       دکتر ابولقاسم هاشمی
327     hypothesis   بر انگاشت- فرضیه       گروه دکتر فرهنگ
328 روش شناسی   hypothetic-deductive   فرضیه-استقراء، فرضیه -استنتاج       طبیبیان
      I            
329 تجارت و اقتصاد بین الملل   IMF ; International Monetary Fund   صندوق بين المللي پول       دکتر ابوالقاسم هاشمی
330     Immiserizing      ادبار آور        دکتر جلال جلالی
331 تجارت و اقتصاد بین الملل   immiserizing growth   رشد فلاکت بار       دکتر ابوالقاسم هاشمی
332 تجارت و اقتصاد بین الملل   imperfect competition   رقابت ناقص       دکتر ابوالقاسم هاشمی
333     Implied standard deviations    ... تلويحي       دکتر جلال جلالی
334     Implied standard deviations ...    تلويحي       دکتر جلال جلالی
335     Implied volatility    ناپايداري (بي ثباتي) تلويحي       دکتر جلال جلالی
336     Implied volatility    ناپايداري (بي ثباتي) تلويحي       دکتر جلال جلالی
337 تجارت و اقتصاد بین الملل   import-competing commodity   کالاهای جانشین (رقيب) واردات       دکتر ابوالقاسم هاشمی
338 تجارت و اقتصاد بین الملل   import-substituting   جانشيني واردات       دکتر ابوالقاسم هاشمی
339 مالیه بین الملل   impossible trinity   سه گانه ناممکن       دکتر ابولقاسم هاشمی
340     imputation            
341 تجارت و اقتصاد بین الملل   income effect   اثر درآمدی       دکتر ابوالقاسم هاشمی
342     income elasticity of demand   کشش درآمدی تقاضا       گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
343 تجارت و اقتصاد بین الملل   income-consumption curve   منحني درآمد - مصرف       دکتر ابوالقاسم هاشمی
344     Incomplete/imperfect    ناقص – غيركامل         دکتر جلال جلالی
345     Incomplete/imperfect     ناقص – غيركامل       دکتر جلال جلالی
346 تجارت و اقتصاد بین الملل   increasing returns   بازدهی فزاینده       دکتر ابوالقاسم هاشمی
347 مالیه بین الملل   indexation   شاخص بندی       دکتر ابولقاسم هاشمی
348     infinite   نامتناهی       گروه دکتر فرهنگ
349 مالیه بین الملل   inflation targeting   هدف گذاری تورم       دکتر ابولقاسم هاشمی
350     inflection point   زیوار، نقطه زیوار       طبیبیان
351 تجارت و اقتصاد بین الملل   initial endowments   برخورداريهاي اوليه       دکتر ابوالقاسم هاشمی
352 اقتصاد خرد   input requirement set   مجموعه نهاده های لازم       طبیبیان
353 تجارت و اقتصاد بین الملل   insourcing   درون سپاری       دکتر ابوالقاسم هاشمی
354     institutionalized   محجور اجتماعی(در مورد افرادی که به دلیل محدودیت در یک نهاد به عنوان نیروی کار تلقی نمی شوند مانند زندانیان، بیماران روانی...)       طبیبیان
355 بانکداری و بیمه   insurability   بیمه پذیری       طبیبیان
356 تجارت و اقتصاد بین الملل   intangible assets   دارائيهاي غيرمادي ، ناملموس       دکتر ابوالقاسم هاشمی
357 مالیه بین الملل   integration   یکپارچگی، یک پارچه سازی       دکتر ابولقاسم هاشمی
358 تجارت و اقتصاد بین الملل   intellectual Property Rights (IPRs)   حقوق مالكيت معنوي       دکتر ابوالقاسم هاشمی
359 مالیه بین الملل   interbank trading    داد و ستد بین بانکی       دکتر ابولقاسم هاشمی
360 مالیه بین الملل   interest parity   برابری نرخ بهره       دکتر ابولقاسم هاشمی
361 تجارت و اقتصاد بین الملل   inter-industry trade   تجارت بین صنایع       دکتر ابوالقاسم هاشمی
362 تجارت و اقتصاد بین الملل   intermediate goods   کالاهای واسطه ای       دکتر ابوالقاسم هاشمی
363 مالیه بین الملل   internal balance   تعادل داخلی       دکتر ابولقاسم هاشمی
364 تجارت و اقتصاد بین الملل   international factor mobility   تحرک بین المللی عوامل تولید       دکتر ابوالقاسم هاشمی
365 تجارت و اقتصاد بین الملل   international specialization   تخصصي شدن درصحنه بين الملل       دکتر ابوالقاسم هاشمی
366     intertemporal   بین زمانی       طبیبیان
367     Intertemporal   بين زماني – بين دوره اي        دکتر جلال جلالی
368 مالیه بین الملل   intertemporal optimization   بهینه یابی بین دوره ای       دکتر ابولقاسم هاشمی
369 تجارت و اقتصاد بین الملل   intertemporal trade   تجارت بین دوره ای       دکتر ابوالقاسم هاشمی
370     interval   پاسات       طبیبیان
371 تجارت و اقتصاد بین الملل   intra-industry trade   تجارت درون صنعت       دکتر ابوالقاسم هاشمی
372 روش شناسی   intuition   برداشت ذهنی       طبیبیان
373 اقتصاد خرد   isocost   منحنی هزینه یکسان       طبیبیان
374 اقتصاد خرد   isoquant   منحنی تولید یکسان، منحنی مقدار یکسان       طبیبیان
375 نظریه بازی ها (نظریه هماوردی)   kernel   مَغزه تبانی       طبیبیان
376 روش علم   know how   دانستنی های مربوط به چگونگی   مربوط به تقسیم بندی علم- آنچه به صورت دانش اجرائی وجود دارد و از طریق تجربه و تقلید دانسته می شود   طبیبیان
377 روش علم   know what   دانستنی های مربوط به چیستی   مربوط به تقسیم بندی علم- آنچه به صورت واقعیت مانند آماد دانسته می شود   طبیبیان
378 روش علم   know whom   دانستنی های مربوط به کیستی   مربوط به تقسیم بندی علم- دانستن آنان که مطالب مختلف را می دانند. مربوط به سازمان اجتماعی دانش   طبیبیان
379 روش علم   know why   دانستنی های مربوط به چرائی   مربو به تقسیم بندی علم- نظریه های علمی مانند نظریه مکانیک  و برق   طبیبیان
      L            
380 تجارت و اقتصاد بین الملل   labor productivity   بهره وری کارگر       دکتر ابوالقاسم هاشمی
381 تجارت و اقتصاد بین الملل   labor theory of value   نظریه کاری ارزش       دکتر ابوالقاسم هاشمی
382 تجارت و اقتصاد بین الملل   labor-abundant countries   كشورهاي پركارگر       دکتر ابوالقاسم هاشمی
383 تجارت و اقتصاد بین الملل   labor-intensive commodities   کالاهای کاربر       دکتر ابوالقاسم هاشمی
384 تجارت و اقتصاد بین الملل   law of increasing costs   قانون هزینه های فزاینده       دکتر ابوالقاسم هاشمی
385     Leisure   تن آسانی        
386     Leisure class   طبفه تن آسان        
387 تجارت و اقتصاد بین الملل   Leontief's paradox   معمای لئونتیف       دکتر ابوالقاسم هاشمی
388 مالیه بین الملل   liberalization   آزادسازی       دکتر ابولقاسم هاشمی
389     liberty   رستگی-آزادکامی   برای  freedom وliberty یک معنی یعنی آزادی به کار می رود که بهتر است برای این دو کلمه دو معنی متفاوت به کار رود.   طبیبیان
390 مالیه بین الملل   liquidity trap   دام نقدینگی       دکتر ابولقاسم هاشمی
391 تجارت و اقتصاد بین الملل   lobbbying model   مدل تحميل گري       دکتر ابوالقاسم هاشمی
392     Lobbying    لابي گري         دکتر جلال جلالی
393 تجارت و اقتصاد بین الملل   lobbying   اعمال نفوذ       دکتر ابوالقاسم هاشمی
394 تجارت و اقتصاد بین الملل   lobbying model   مدل تحميل گري       دکتر ابوالقاسم هاشمی
395 روش شناسی   logical   منطقی       طبیبیان
396 روش شناسی   logical positivism   اثبات گرائی منطقی   مکتبی که تنها ماخذ قابل اعماد دانش را نتایج حاصل از منطق، ریاضی و یا مشاهده ، آزمون و تجربه می داند.    طبیبیان
397     long position            
398     lottery   بخت آزمائی       گروه دکتر فرهنگ
399     lump sum   پرداخت یکجا       گروه دکتر فرهنگ
400     luxury good   کالای تجملی، کالای زیوری       گروه دکتر فرهنگ
      M            
401 تجارت و اقتصاد بین الملل   marginal propensity to import   میل نهایی به واردات       دکتر ابوالقاسم هاشمی
402 مالیه بین الملل   marginal propensity to import   میل نهایی به واردات        دکتر ابولقاسم هاشمی
403     market demand   تقاضای بازار       گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
404 تجارت و اقتصاد بین الملل   market structure   ساختار بازار       دکتر ابوالقاسم هاشمی
405 اقتصاد ریاضی   maximin   ببیشین-کمترین، بیشین - کَهین       طبیبیان
406     measure   سنجه       گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
407     Measure/index/indicator    شاخص – معيار – سنجه        دکتر جلال جلالی
408     Measure/index/indicator    شاخص – معيار – سنجه        دکتر جلال جلالی
409 روش شناسی   methodological falsificationism   ابطالگرائی روش شناختی       طبیبیان
410 تجارت و اقتصاد بین الملل   Metzler paradox   معماي متزلر       دکتر ابوالقاسم هاشمی
411 اقتصاد ریاضی   minimax   کمترین - بیشین، کَهین- بیشین       طبیبیان
412     misery index   شاخص بی نوائی       طبیبیان
413     misery index   شاخص ادبار       دکتر جلال جلالی
414     mixed strategy   راهبرد آمیخته       طبیبیان
415 نظره بازی ها   Mixed Strategy   استراتژي تركيبي       دکتر علی مزیکی
416     Model   الگو        
417 تجارت و اقتصاد بین الملل   model   مدل ، الگو       دکتر ابوالقاسم هاشمی
418 مالیه بین الملل   monetary base   پایه پولی - پول پرقدرت       دکتر ابولقاسم هاشمی
419     monetary economics   علم اقتصاد پولی، اقتصاد پولی       گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
420 مالیه بین الملل   monetary stabilization   تثبیت پولی       دکتر ابولقاسم هاشمی
421 تجارت و اقتصاد بین الملل   monopolist    انحصارگر       دکتر ابوالقاسم هاشمی
422 تجارت و اقتصاد بین الملل   monopolistic competition   رقابت انحصاری       دکتر ابوالقاسم هاشمی
423 تجارت و اقتصاد بین الملل   monopsonist    یگانه خریدار       دکتر ابوالقاسم هاشمی
424     moral hazard   کژ مَنشی   بعضاً برای این عبارت ترجمه تحت الفظی" مخاطرات اخلاقی" به کار رفته که مناسب نیست. در اقتصاد این عبارت به عنوان عمل پنهان بک عامل که بر رفاه دیگری اثر نا مطلوب اعمال می کند، استفاه می شود و بنا بر این "کژ منشی" رسا تر است.   گروه دکتر فرهنگ
425 مالیه بین الملل   moral hazard   کژمنشی       دکتر ابولقاسم هاشمی
426 تجارت و اقتصاد بین الملل   most favored nations   كشورهاي كاملته الوداد       دکتر ابوالقاسم هاشمی
427 تجارت و اقتصاد بین الملل   multinational enterprises (MNEs)   شرکت های چند ملیتی       دکتر ابوالقاسم هاشمی
428 مالیه بین الملل   multiple equilibria   تعادلهای چندگانه       دکتر ابولقاسم هاشمی
429 تجارت و اقتصاد بین الملل   multiple free trade equlibria   تعادل چندگانه تجارت آزاد       دکتر ابوالقاسم هاشمی
430 مالیه بین الملل   multiplier   ضریب فزاینده       دکتر ابولقاسم هاشمی
431     mutual fund            
432     Myopic   نزديك بينانه        دکتر جلال جلالی
433     Myopic pricing    قيمت گذاري نزديك بينانه        دکتر جلال جلالی
      N            
434 مالیه بین الملل   Nash noncooperative equilibrium   تعادل بدون تشریک مساعی ناش       دکتر ابولقاسم هاشمی
435     Net-to-gross ratio (NGR)    نسبت خالص به ناخالص        دکتر جلال جلالی
436 تجارت و اقتصاد بین الملل   newly industrialized countries (NICs)   کشورهای تازه صنعتی شده       دکتر ابوالقاسم هاشمی
437 تجارت و اقتصاد بین الملل   NFTA; North American Free Trade Agreement   معاهده تجارت آزاد امريكاي شمالي       دکتر ابوالقاسم هاشمی
438 مالیه بین الملل   nominal anchor   لنگراسمی       دکتر ابولقاسم هاشمی
439     non accelerating inflation rate of unemployment   نرخ بیکاری تورم بی‌شتاب/ نایرو       گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
440     Noncooperative    غير تعاوني        دکتر جلال جلالی
441 نظریه بازی ها (نظریه هماوردی)   non-cooperative game   هماوردی غیر تعاونی، هماوردی معارضه ای، هماوردی ناسازوار       طبیبیان
442     Nondirectional risks    ريسك هاي غير جهت دار        دکتر جلال جلالی
443 تجارت و اقتصاد بین الملل   nonrenewable resources   منابع تجدیدناپذیر       دکتر ابوالقاسم هاشمی
444 تجارت و اقتصاد بین الملل   nontariff barriers   موانع غيرتعرفه اي       دکتر ابوالقاسم هاشمی
445 تجارت و اقتصاد بین الملل   nontariff protections   حمايتهاي غيرتعرفه اي       دکتر ابوالقاسم هاشمی
446 تجارت و اقتصاد بین الملل   nontradable commodities           دکتر ابوالقاسم هاشمی
447 تجارت و اقتصاد بین الملل   nontraded good   كالاهاي غير قابل مبادله (درتجارت خارجي)       دکتر ابوالقاسم هاشمی
448 تجارت و اقتصاد بین الملل   nontraded sector   بخش غیرقابل مبادله       دکتر ابوالقاسم هاشمی
449 روش شناسی   normal science   علم جاری، علم عادی       طبیبیان
450 نظریه هماوردی(بازی ها)   nucleolus   کانونک       طبیبیان
451 تجارت و اقتصاد بین الملل   numeraire   شمارنده       دکتر ابوالقاسم هاشمی
452 انظریه تعادل عمومی   numeraire   کالای مبنای سنجش   در نظریه تعادل عمومی numeraire کالائی است که قیمت آن یک فرض می شود و قیمت سایر کالاها بر اساس آن تعیین می گردد. بنا بر این برای یافتن قیمت های نسبی قیمت تمام کالا ها را بر قیمت کالای مبنا تقسیم می کنند.   طبیبیان
      O            
453 تجارت و اقتصاد بین الملل   offer curve   منحنی پیشنهاد       دکتر ابوالقاسم هاشمی
454     Office of Thrift supervision (OTS)    اداره نظارت بر صندوق هاي پس انداز       دکتر جلال جلالی
455 نظره بازی ها   Oligopoly   انحصار چندگانه       دکتر علی مزیکی
456 تجارت و اقتصاد بین الملل   oligopoly   انحصار چند جانبه       دکتر ابوالقاسم هاشمی
457 مالیه بین الملل   open position   موضع باز       دکتر ابولقاسم هاشمی
458 بودجه ریزی   Open-Ended Budgeting   بودجه ریزی بدون سقف       آقای روغنی زنجانی
459 تجارت و اقتصاد بین الملل   opportunity cost   هزینه فرصت       دکتر ابوالقاسم هاشمی
460 تجارت و اقتصاد بین الملل   optimal tariff   تعرفه بهينه       دکتر ابوالقاسم هاشمی
461 اقتصاد مالی   option   اختیار معامله       گروه دکتر فرهنگ
462     Outliers           دکتر جلال جلالی
463 تجارت و اقتصاد بین الملل   outsourcing   برون سپاری       دکتر ابوالقاسم هاشمی
464 تجارت و اقتصاد بین الملل   outward-looking   برون نگر       دکتر ابوالقاسم هاشمی
465 مالیه بین الملل   overshooting   فراپرتاب       دکتر ابولقاسم هاشمی
466     overvaluation   فراارزش گذاری-بیش ارزش نهی-بیشانه ارزش       طبیبیان
467     overvalued   فرا ارزش        طبیبیان
468 تجارت و اقتصاد بین الملل   overvalued   پـــربها شده       دکتر ابوالقاسم هاشمی
469 مالیه بین الملل   overvalued   پربها انگاری- بیش قیمت نهی        
470 مالیه بین الملل   overvalued currency   پول پر بها انگاشته-بیش قیمت نهاده        
      P            
471     Paper Portfolio   پورتفوي دفتري يا كاغذي        دکتر جلال جلالی
472     paradigm   فرادیدمان       طبیبیان
473     parameter   برسنج       طبیبیان
474 مالیه بین الملل   parity   همسنگی        
475     partial   بًرخَه ای       گروه دکتر فرهنگ
476 تجارت و اقتصاد بین الملل   patent   حق انحصاري اختراع       دکتر ابوالقاسم هاشمی
477     pattern   گرته       گروه دکتر فرهنگ
478 تجارت و اقتصاد بین الملل   pauper-labor   کارگران فرودست       دکتر ابوالقاسم هاشمی
479 نظریه بازی ها (نظریه هماوردی)   pay off   عایدی، دست آورد   برای yield و return و payoff بعضاً معادل فارسی مشابه به کار می رود و بهتر است برای هر یک واژه متفاوتی به کار رود.   طبیبیان
480     pay-through account   حساب پرداخت معین   حسابهای بانکی که در مراکز عمده مالی برای بانکهای خارجی باز می کنند و آنها می توانند از طریق یک حساب متمرکز پرداخت و دریافت خود را بر حسب واحد پول کشور میزبان انجام دهند   طبیبیان
481 مالیه بین الملل   peg   چفت، چفته (در مورد وابستن ارزش یک پول به پول کشور دیگر)        
482 نظره بازی ها   Pooling Equilibrium   تعادل استخري       دکتر علی مزیکی
483     portfolio   بدره       گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
484     position   موضع        
485 روش شناسی   positive heuristic   قاعده مثبت نگر       طبیبیان
486 روش شناسی   positivism   مکتب اثبات گرائی       طبیبیان
487     predatory   یغما گر، طعمه خوار، شکارچی        
488     Predatory pricing    قيمت گذاري چپاول گرانه يا غارت گرانه        دکتر جلال جلالی
489     Preemption     پيشگيري – پيش دستي – ممانعت – حق تقدم خريد       دکتر جلال جلالی
490 تجارت و اقتصاد بین الملل   preferential arrangements   معاهدات ترجيحي       دکتر ابوالقاسم هاشمی
491 مالیه بین الملل   premium   سرک       دکتر ابولقاسم هاشمی
492     Price discovery    كشف قيمت        دکتر جلال جلالی
493     price elasticity of demand   کشش قیمتی تقاضا       گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
494 تجارت و اقتصاد بین الملل   price-taker   گیرنده قیمت       دکتر ابوالقاسم هاشمی
495 اقتصاد اطلاعات   principal   کار فرما، پیشکار       گروه دکتر فرهنگ
496     Private banking accounts   حساب سپرده گذاران عمده   مربوط به شرکتهای مالی، صندوق های سرمایه گذاری و نهاد های مشابه   طبیبیان
497 تجارت و اقتصاد بین الملل   private cost   هزينه خصوصي       دکتر ابوالقاسم هاشمی
498 تجارت و اقتصاد بین الملل   privatization   خصوصی سازی       دکتر ابوالقاسم هاشمی
499 تجارت و اقتصاد بین الملل   product differentiation   متمايز كردن محصولات        دکتر ابوالقاسم هاشمی
500 تجارت و اقتصاد بین الملل   product fragmentation   چند پاره كردن فرايند توليد       دکتر ابوالقاسم هاشمی
501 تجارت و اقتصاد بین الملل   product variety   تنوع محصول       دکتر ابوالقاسم هاشمی
502 تجارت و اقتصاد بین الملل   production bias   سمت گيري توليد       دکتر ابوالقاسم هاشمی
503 تجارت و اقتصاد بین الملل   production-possibilities schedule   جدول امکانات تولیدی       دکتر ابوالقاسم هاشمی
504 تجارت و اقتصاد بین الملل   productivity   بهره وری       دکتر ابوالقاسم هاشمی
505     progress   ترقی       گروه دکتر فرهنگ
506     progression   فرایازی       گروه دکتر فرهنگ
507 مالیه عمومی و مالیات   progressive   پیشرو-فرایاز       گروه دکتر فرهنگ
508 تجارت و اقتصاد بین الملل   proprietary asset   دارائي اختصاصي ( ثبت شده بنام مالك)       دکتر ابوالقاسم هاشمی
509 تجارت و اقتصاد بین الملل   proprietary intangible   دارائي اختصاصي غيرمادي        دکتر ابوالقاسم هاشمی
510 نظره بازی ها   Prosocial Behavior   رفتار در جهت اجتماعي       دکتر علی مزیکی
511 تجارت و اقتصاد بین الملل   protection   حمایت       دکتر ابوالقاسم هاشمی
512 تجارت و اقتصاد بین الملل   protectionist   حا ميان حمايت       دکتر ابوالقاسم هاشمی
513     Prudent-person rule     قاعده شخص محتاط -  قاعده محافظه كارانه        دکتر جلال جلالی
514 اقتصاد بخش عمومی   public goods   کالای عمومی       طبیبیان
515 تجارت و اقتصاد بین الملل   public goods   كالاهاي عمومي       دکتر ابوالقاسم هاشمی
516 مالیه بین الملل   purchasing power parity (PPP)   برابری قدرت خرید       دکتر ابولقاسم هاشمی
517 اقتصاد خرد   pure exchange economy   اقتصاد صرفا مبادله ای       طبیبیان
518 نظریه بازی ها (نظریه هماوردی)   pure strategy   راهبرد سره، راهبرد ژاو، راهبرد ساده، راهبرد بی آمیغ       طبیبیان
519 نظره بازی ها   Pure Strategy   استراتژي ناب       دکتر علی مزیکی
520 اقتصاد مالی   put option   اختیار فروش       دکتر عبده تبریزی
      Q            
521 اقتصاد خرد، اقتصاد ریاضی   quasi-concave   شبه مقعر       طبیبیان
522 مالیه بین الملل   quasi-fiscal deficit   شبه کسری مالی       دکتر ابولقاسم هاشمی
523 تجارت و اقتصاد بین الملل   quota   سهميه       دکتر ابوالقاسم هاشمی
      R            
524     random   پَشوار-پاش اَنگار   اقتباس از ریشه سغدی. مشابه همان پاشیده و بدون نظم ظاهری است   طبیبیان
525 مالیه بین الملل   random walk   گام تصادفی       دکتر ابولقاسم هاشمی
526 روش شناسی   rational   مستدل       طبیبیان
527     rational   خردمندانه، بخردانه       طبیبیان
528 مالیه بین الملل   rational expectation   انتظارات عقلایی       دکتر ابولقاسم هاشمی
529     rationality   خرد پذیری، عقلاتیت       طبیبیان
530 روش شناسی   rationality   متکی بر استدلال       طبیبیان
531 مالیه بین الملل   real balance effect   اثثرمانده حقیقی       دکتر ابولقاسم هاشمی
532     real balances effect   اثر موجودی واقعی، اثر نقدینه واقعی   مربوط به نظریه پیگو که افزایش قیمت ها ارزش دارادنی نقدی خانوار ها را کاهش داده و درنتیجه به کاهش مصرف منجر می شود    
533     Real economies    اقتصادهاي واقعي        دکتر جلال جلالی
534 روش شناسی، فلسفه علم   reason   خرد    مانند کار برد در عنوان کتاب کانت(نقد خرد ناب):                      critique of pure reason               دکتر جلال جلالی
535     reason   دلیل، برهان       دکتر جلال جلالی
536     recession   کساد        
537     Recovery rate     نرخ بازيافت (بازيابي)        دکتر جلال جلالی
538     Recovery risk   ريسك بازيافت        دکتر جلال جلالی
539 تجارت و اقتصاد بین الملل   recycling   بازچرخانی       دکتر ابوالقاسم هاشمی
540     regressive   فرویازی       گروه دکتر فرهنگ
541 کلان   regressive expecations   اناظارات گذشته نگر       دکتر ابولقاسم هاشمی
542 مالیه بین الملل   regressive expectation   انتظارات گذشته نگر       دکتر ابولقاسم هاشمی
543     Regulation    مقررات        دکتر جلال جلالی
544 بانکداری، بازار های مالی، سازماندهی صنعتی   regulator   مقام ناظر       طبیبیان
545     Regulator     مسئول وضع (و نظارت بر اجراي) مقررات       دکتر جلال جلالی
546     relief   امداد       گروه دکتر فرهنگ
547     rent   بهرینه، بهریجه       گروه دکتر فرهنگ
548 تجارت و اقتصاد بین الملل   rent -seeking activities   فعاليتهاي رانت جويانه       دکتر ابوالقاسم هاشمی
549     rent seeking economy   اقتصاد بهرینه جوئی       گروه دکتر فرهنگ
550 مالیه بین الملل   repercussion effect   اثرواکنش متقابل   دکتر ابولقاسم هاشمی
551     Reputational Risk    ريسك بد نامي يا سو شهرت    دکتر جلال جلالی
552     reservation wage   دستمزد آستانه ای دستمزدی که کمتر از آن نیروی کار حاضر به ورود به بازارر کار نیست طبیبیان
553 مالیه بین الملل   reserve-flow mechanism   مکانیزم گردش ذخایر   دکتر ابولقاسم هاشمی
554 مالیه بین الملل   reserves   ذخایر   دکتر ابولقاسم هاشمی
555 تجارت و اقتصاد بین الملل   resource trade   تجارت منابع   دکتر ابوالقاسم هاشمی
556 تجارت و اقتصاد بین الملل   resource trade   تجارت منابع   دکتر ابوالقاسم هاشمی
557 اقتصاد، اقتصاد مالی   return   بازگشت سرمایه، بازده   طبیبیان
558 اقتصاد، اقتصاد مالی   return   بازگشت سرمایه، بازده   طبیبیان
559 اقتصاد خرد   revealed preference   رجحان اظهار شده   طبیبیان
560 تجارت و اقتصاد بین الملل   rigid technology   تکنولوژی انعطاف ناپذیر   دکتر ابوالقاسم هاشمی
561 اقتصاد خرد، اقتصاد مالی   risk   وورتک، ورته ورتک و ورته اقتباس از ریشه سغدی است. عملا برای کلمه risk در متون از ریسک استفاده می شود که ترجمه نیست. یا از عبارت خطر کرد استفاده می شود که دال بر یک فعل سوم شخص مفرد ماضی است. به همین دلیل هم برای ریسک پذیری یا ریسک گریزی نمی تواند بکار رود. ورتک و یا ورته این ایراد ها را ندارد و به مفهوم ریسک نزدیکتر است. طبیبیان
562 مالیه بین الملل   risk averse   ریسک گریز   دکتر ابولقاسم هاشمی
563 مالیه بین الملل   risk neutral   بی تفاوت درمقابل ریسک   دکتر ابولقاسم هاشمی
564     Risk of exceedences    نسبت خالص به ناخالص    دکتر جلال جلالی
565     Risk of exceedences    ريسك فرارَوي يا سر ريز شدن    دکتر جلال جلالی
566     Risk of exceedences    نسبت خالص به ناخالص    دکتر جلال جلالی
567     Risk of exceedences    ريسك فرارَوي يا سر ريز شدن    دکتر جلال جلالی
568     Risk premium    غير تعاوني    دکتر جلال جلالی
569     Risk-adjusted performance measures    ريسك هاي غير جهت دار    دکتر جلال جلالی
      S        
570     sale   فروش   گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
571     sale   فروش حراجی، حراج2   گروه دکتر فرهنگ
572     sanitation   پاکیزگی   گروه دکتر فرهنگ
573     sanitation   پاکیزگی   گروه دکتر فرهنگ
574 تجارت و اقتصاد بین الملل   satisfaction   رضایت خاطر   دکتر ابوالقاسم هاشمی
575 تجارت و اقتصاد بین الملل   scarce factor   عامل کمیاب   دکتر ابوالقاسم هاشمی
576     scattered diagram   نمودار پراکنش   گروه دکتر فرهنگ
577 مالیه بین الملل   SDR ( Special Drawing Right)   حق برداشت ویژه   دکتر ابولقاسم هاشمی
578     second best   بهترین دوم-دوم بهترین   گروه دکتر فرهنگ
579 مالیه بین الملل   second best   بهترین - دوم   دکتر ابولقاسم هاشمی
580 تجارت و اقتصاد بین الملل   second-best device   ابزاري از نوع بهينه دوم   دکتر ابوالقاسم هاشمی
581 تجارت و اقتصاد بین الملل   securities   اوراق بهادار   دکتر ابوالقاسم هاشمی
582     Securitization   اداره نظارت بر صندوق هاي پس انداز   دکتر جلال جلالی
583 مالیه بین الملل   securitization   تبدیل دارایی به اوراق بهادار   دکتر ابولقاسم هاشمی
584     Securitization   اداره نظارت بر صندوق هاي پس انداز   دکتر جلال جلالی
585 تجارت و اقتصاد بین الملل   self-sufficiency   خودكفائي   دکتر ابوالقاسم هاشمی
586 نظره بازی ها   Separating Equilibrium   تعادل جداكننده   دکتر علی مزیکی
587     sery   زنجیره-دنباله   گروه دکتر فرهنگ
588     set   مجموعه،آماسه،آماسک   طبیبیان
589     shock   تکانه   گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
590     shock   تکانه   دکتر ابوالقاسم هاشمی
591     short position        
592     Signaling   علامت دهي    دکتر جلال جلالی
593     social cost   هزينه اجتماعي   دکتر ابوالقاسم هاشمی
594     social welfare function   تابع رفاه عمومي   دکتر ابوالقاسم هاشمی
595 تجارت و اقتصاد بین الملل   social welfare function   تابع رفاه عمومي   دکتر ابوالقاسم هاشمی
596     solvency   دارا مندی   گروه دکتر فرهنگ
597     solvency   قابل وصول بودن - توانایی پرداخت   دکتر ابولقاسم هاشمی
598 اقتصاد مالی-اقتصاد کلان   solvency   دارا مندی   گروه دکتر فرهنگ
599     sovereign spreads   دامنک مطلق   دکتر ابولقاسم هاشمی
600     sovereign states   كشورهاي داراي حاكميت   دکتر ابوالقاسم هاشمی
601     specialization   تخصصي شدن   دکتر ابوالقاسم هاشمی
602     specialized factor of production   عامل تولید تخصصی   دکتر ابوالقاسم هاشمی
603     specie-flow mechanism   مکانیزم گردش مسکوکات   دکتر ابولقاسم هاشمی
604     Specific risk   خطر کرد ویژه   دکتر جلال جلالی
605     specific-factors model   الگوی عوامل خاص   دکتر ابوالقاسم هاشمی
606     specificity   مختص بودن   دکتر ابوالقاسم هاشمی
607     speculation   سوداگری - سفته بازی   دکتر ابولقاسم هاشمی
608     speculative attacks   حمله های سوداگرانه   دکتر ابولقاسم هاشمی
609     speculative bubbles   حبابهای سوداگری   دکتر ابولقاسم هاشمی
610     spillover benefits   سرریز منافع   دکتر ابوالقاسم هاشمی
611     Spin off products    محصولات جانبي    دکتر جلال جلالی
612     spot market   بازارتحویل آنی   دکتر ابولقاسم هاشمی
613     spread   دامنک    دکتر ابولقاسم هاشمی
614 مالیه بین الملل   spread   دامنک   دکتر ابولقاسم هاشمی
615 تجارت و اقتصاد بین الملل   stability   پایداری   دکتر ابوالقاسم هاشمی
616     Staggered    پراكنده - پخش   دکتر جلال جلالی
617     Staggering    پخش كردن – پراكندن    دکتر جلال جلالی
618     Staggering    پخش كردن – پراكندن    دکتر جلال جلالی
619     Standard   استانده   طبیبیان
620     status quo   وضع موجود    
621     Sterilization   عقیم سازی   دکتر ابولقاسم هاشمی
622     Sterilization   خنثی سازی    
623 نظریه بازی ها (نظریه هماوردی)   strategy   راهبرد   گروه دکتر فرهنگ
624 نظریه بازی ها (نظریه هماوردی)   sub game   هماوردی فرعی، هماوردی در شاخه فرعی   طبیبیان
625     sub game perfection   هماوردی در شاخه فرعی تکامل پذیر   طبیبیان
626 نظریه بازی ها (نظریه هماوردی)   sub game perfection   هماوردی در شاخه فرعی تکامل پذیر   طبیبیان
627 تجارت و اقتصاد بین الملل   subsidy   يارانه   دکتر ابوالقاسم هاشمی
628 تجارت و اقتصاد بین الملل   substitution effect   اثر جانشینی   دکتر ابوالقاسم هاشمی
629     Sunk costs    قاعده شخص محتاط -  قاعده محافظه كارانه    دکتر جلال جلالی
630     Supplementary capital    سرمايه تكميلي يا مكمل    دکتر جلال جلالی
631     suppliers' credit   تسهیلات اعتباری عرضه‌کننده، تسهیلات عرضه‌کننده   گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
632     supply   عرضه   گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
633     supply chain   زنجیرۀ عرضه   گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
634     supply curve   منحنی عرضه   گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
635     supply demand equilibrium   تعادل عرضه و تقاضا   گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
636     supply elasticity   کشش عرضه   گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
637     supply function   تابع عرضه   گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
638     supply price   قیمت عرضه   گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
639     supply schedule   جدول عرضه   گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
640     supply shift   جابجایی عرضه   گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
641     supply side economics   اقتصاد جانب عرضه   گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
642     sustaining growth   رشد پایدار   دکتر ابوالقاسم هاشمی
643     swap   تاخت زدن    
644     Switching costs   اقتصادهاي واقعي    دکتر جلال جلالی
645     syn. accumulation of capital       گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
646     syn. anti-selection, negative selection       گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
647     system   نظام، هَنداد، هَمِستاد   طبیبیان
      T        
648     Tacit collusion    تباني تلويحي    دکتر جلال جلالی
649     target zone  or band   محدوده هدف  یا باریکه   دکتر ابولقاسم هاشمی
650     tariff   تعرفه   دکتر ابوالقاسم هاشمی
651     tariff barriers   موانع تعرفه ای   دکتر ابوالقاسم هاشمی
652 اقتصاد تعادل عمومی   tatonnement   حراج چی، حراج کار   طبیبیان
653     tender   مناقصه   گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
654     terms of trade   رابطۀ مبادله   گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
655 تجارت و اقتصاد بین الملل   terms of trade   رابطه مبادله   دکتر ابوالقاسم هاشمی
656     terms of trade effect   اثر رابطۀ مبادله   گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
657     theory   دیدمان   گروه دکتر فرهنگ
658     Thin markets    بازار كوچك (؟)    دکتر جلال جلالی
659     threshold   آستانه    
660     Time aggregation    تجميع زماني    دکتر جلال جلالی
661     trade balance   تراز تجاری   دکتر ابولقاسم هاشمی
662     trade liberalization   آزادسازي تجارت خارجي   دکتر ابوالقاسم هاشمی
663 تجارت و اقتصاد بین الملل   trade liberalization   آزادسازي تجارت خارجي   دکتر ابوالقاسم هاشمی
664 تجارت و اقتصاد بین الملل   traded goods   کالاهای قابل مبادله   دکتر ابوالقاسم هاشمی
665 تجارت و اقتصاد بین الملل   traded sector   بخش قابل مبادله   دکتر ابوالقاسم هاشمی
666 تجارت و اقتصاد بین الملل   trademark   نام تجاري   دکتر ابوالقاسم هاشمی
667 تجارت و اقتصاد بین الملل   trade-off   بده-بستان   دکتر ابوالقاسم هاشمی
668     trade-off    بده‌بستان   گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
669 اقتصاد خرد و اقتصاد ریاضی   trajectory   شوامیز، شوواره اقتباس از ریشه سغدی-"شو" به معنی "رفتن" و "برو" در فارسی کهن به کار رفته و شو واره همان معنی trajectory که مسیر عبور است را می رساند طبیبیان
670     transaction   تراکنش    
671     transfer problem   مسئله پرداختهای انتقالی   دکتر ابولقاسم هاشمی
672 تجارت و اقتصاد بین الملل   transformation curve   منحنی تبدیل   دکتر ابوالقاسم هاشمی
673 تجارت و اقتصاد بین الملل   transitional unemployment   بیکاری گذرا   دکتر ابوالقاسم هاشمی
674     transmission   انتقال - گذر   دکتر ابولقاسم هاشمی
675     transversality   تقاطع پذیری اریبی   گروه دکتر فرهنگ
676     Transversality    تبديل – تقطيع (؟)    دکتر جلال جلالی
677 اقتصاد خرد و اقتصاد ریاضی   transversality   تقاطع پذیری اریبی   گروه دکتر فرهنگ
678     Transversality    تبديل – تقطيع (؟)    دکتر جلال جلالی
679 بهینه سازی پویا   transversality condition   شرط بسندگی در افق زمان، شرط بسندگی زمانی مانند موقوف کردن امکان انباشت قرض بدون سقف در مرحله بهینه کردن مطلوبیت زمان حال در یک افق نا محدود طبیبیان
680     trust fund   صندوق(سرمایه گذاری)امین  بعضاً صندوق امانی بکار رفته است. امان به معنی زنهار به کار رفته. اگر هدف امانتداری است، برای آن نیز واژه اُمان بایستی بکار رود. به نظر می رسد این صندوق ها برای امانت داری نیست بلکه امین سرمایه گذار است برای انجام سرمایه گذاری  طبیبیان
681 اقتصاد رشد   turnpike theorem   قضیه مسیر کمر بندی   طبیبیان
682     Tying    گره زني    دکتر جلال جلالی
      U        
683     uncovered interest parity   برابری  بدون پوشش نرخهای بهره   دکتر ابولقاسم هاشمی
684     UNCTAD;   كنفرانس سازمان ملل بر تجارت وتوسعه   دکتر ابوالقاسم هاشمی
685 تجارت و اقتصاد بین الملل   UNCTAD;   كنفرانس سازمان ملل بر تجارت وتوسعه   دکتر ابوالقاسم هاشمی
686 نظره بازی ها   Undercut   شكستن قيمت؛ ارايه قيمتي كمتر از قيمت بنگاه ديگر يا بازار   دکتر علی مزیکی
687     underinvestment   کم سرمایه گذاری   گروه دکتر فرهنگ
688     undervaluation   فرو ارزش گذاری   طبیبیان
689     undervalued   فرو ارزش    طبیبیان
690     undervalued   كم بها شده   دکتر ابوالقاسم هاشمی
691     undervalued   فرو ارزش    طبیبیان
692 تجارت و اقتصاد بین الملل   undervalued   كم بها شده   دکتر ابوالقاسم هاشمی
693     Undue discrimination    تبعيض بي جا و بي دليل   دکتر جلال جلالی
694     Undue discrimination    تبعيض بي جا و بي دليل   دکتر جلال جلالی
695     unit-value isoquants   منحنی هم مقدار ارزش-واحد   دکتر ابوالقاسم هاشمی
696     unstable   ناپایدار   دکتر ابوالقاسم هاشمی
697     urban economics   علم اقتصاد شهری، اقتصاد شهری   گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
698     utility   مطلوبیت-هوده مندی   گروه دکتر فرهنگ
      V        
699     value of labor's productivity   ارزش بهره وری کارگر   دکتر ابوالقاسم هاشمی
700     variable   شومند اقتباس از ریشه سغدی  
701     vehicle currencies   ارزهای حامل   دکتر ابولقاسم هاشمی
702     venture capital   سرمایه گذاری اجرائی    
703     VER ; voluntary Export Restraint   منع داوطلبانه صادرات   دکتر ابوالقاسم هاشمی
704     verification   تائید   طبیبیان
705     verificationism   تائید گرائی زیر مجموعه ای از مکتب اثبات گرائی منطقی است که شرط احراز یقین از طریق تجربه را به تائید از طریق آزمایش تجرببی تخفیف داده است طبیبیان
706     vertical specialization   تخصصی شدن عمودی   دکتر ابوالقاسم هاشمی
707     vintage approach   نگرش موسمی، رهیافت موسمی   گروه دکتر فرهنگ
708     voting model   مدل شمارش آراء   دکتر ابوالقاسم هاشمی
      W        
709     wage rigidity   انعطاف ناپذیری دستمزدها   دکتر ابولقاسم هاشمی
710     Walkaway clause    ريسك فرارَوي يا سر ريز شدن    دکتر جلال جلالی
711     Walkaway clause    تبصره فسخ يا خروج    دکتر جلال جلالی
712     watermark   نشانک   طبیبیان
713     wisdom   حکمت   طبیبیان
714     WTO; World Trade Organization   سازمان تجارت جهاني   دکتر ابوالقاسم هاشمی
      Y        
715     yield   باز آورد برای yield و return و payoff بعضاً معادل فارسی مشابه به کار می رود و بهتر است برای هر یک واژه متفاوتی به کار رود. طبیبیان
Comments