روز معلم شعری از نظام وفا

به مناسبت گرامی داشت روز جهانی آموزگار، روز 5 اکتبر (14 مهرماه) شعری از شاعر گرانقدر نظام وفا (1267-1343 خورشیدی)

روز 16 مهر ماه 1391

**********

معلم چو كانوني از آتش است

همه كار او سوزش و سازش است

همی سوزد از مهر و گرمی دهد

به سنگین دلان درس نرمی دهد.

چو در مجلس درس آيد دبير

در آنجا است يكسان غني و فقير

به روز معلم كه روزي «نو» است

بر آن ز آفتاب خرد پرتو است.

يكي ديگر از گفتني‌هاي من

كه ناگفته مانده است در انجمن،

شكايت بود زين محيط ادب

كه زو گشته روز معلم چو شب.

محيط خرد، آوخ آباد نيست

معلم در اين ملك دلشاد نيست!

معلم در اين محفل تيره راي

چراغي است در بين كوران به پاي.


Comments