مذاكرات هسته اى



مذاكرات هسته اي: يك مرحله موفقيت آميز و مراحل بسيار در پيش رو
١٥ فروردين ماه  ١٣٩٤

روز ١٣ فروردين مذاكرات طولانى و حساس و طاقت فرساى تيم مذاكره كننده كشورمان به يك نيتجه نائل شد كه از نظر دو طرف مذاكره موفقيت ارزيابى گرديد. موفقيت اين فراگرد بى ترديد براى دولت آقاى روحانى موفقيت قابل توجهى است. در اين ميدان آقاى دكتر ظريف و تيم مذاكره كننده مهارت و شكيبائى فوق العاده از خود نشان داد و به نحوى با متانت و شخصيت و تدبير رفتار كرد كه احترام ناظرين را بر انگيخت، يعنى سطحى از مهارت و شخصيت و فرهنگ كه شايسته يك وزير و نماينده ملت ايران است. طى مراحل مذاكره مخالفت ها و اقدامات ايزائى فراوانى از طرف عوامل داخلى و خارجى براى تضمين عدم توفيق اين حركت پيگيرى شد. خواه نا خواه حمايت سياسي كه از طرف مقامات جمهورى اسلامى از اقدامات تيم مذاكره كننده شد دربى اثر كردن اقدامات داخلى تاثير تعيين كننده داشت. شايسته است به برخى نقش آفرينى هاى طرف ديگر ميز نيز توجه كنيم. بى ترديد موفقيت اين فراگرد مديون تلاش شخصى آقاى اوبا نيز هست كه به هر دليل به ثمر رسيدن اين پروژه را يك نيت و اقدام شخصى خود به حساب آورد و در مقابل  نيرو هاى بسيار قدرتنمدى ايستادگى كرد. 

نيرو هائى طى چند سال در داخل آمريكا در سكوت مشغول تهيه طرح هاى شوم بر عليه ايران بوده اند و تا قبل از اين مذاكرات ابعاد كار آن ها بر ناظرين متعارف مشخص نبود. به عنوان نمونه مى توان به سخنان منتسب به سناتور مك كين كه در مجله نيويوركر مورخ ٢ آوريل ٢٠١٥ منتشر شده توجه كرد. به عنوان انكتود از قول  او مى گويد صلح با ابران ممكن است ظرفيت ما را براى بمباران آن جا كاهش دهد. و ادامه مى دهد گويى اوباما در پى دلخوش كردن مردم ايران است به جاى دلخوش كردن كسانى كه مى خواهند آن جا را بمباران كنند! عليرغم اين پشت اين تفسير مجله نيويوركر واقعيت تلخى نهفته است. 

در زمانى كه امكان به نتيجه رسيدن نوعى توافق مطرح شد اين عوامل به ناگاه ظاهر شدند، يكى از اين گروه ها لابى صهيونيست ها بود كه قدرت خود را در دعوت نتانياهو و ترتيب نمايش استقبال سنا از سخنان او بدون موافقت وزارت خارجه و رئيس جمهور، نشان داد. نقش لابى صنايع نظامى در كارشكنى ها بر ملا شد كه در نتيجه تشنج سياسي در منطقه مبالغ كلانى اسلحه به كشور هاى حاشيه خليج فارس مى فروشند. ارتباط نامه ٤٧ سناتور به مقامات ايران در مورد خنثى كردن توافق با ايران و ظاهر شدن سناتور تيم كاتون از عوامل اصلى اين كار پس از چند روز در لابى صنايع اسلحله سازى آمريكا ارتباط اين گروه را نيز با اقدامات ايزائى بر ملا كرد. ساير عوامل محافظه كار حزب جمهورى خواه و برخى از جناح هاى حزب دموكرات و نقش لابى عربستان براى تخريب مراحل كار نيز پر رنگ شد... هر كدام از اين گروه هاى ذى نفع به تنهايى براى كار شكنى كفايت مى نمود، واقعيت اين است كه اگر مقاومت اوباما مطرح نمى بود و چند بار اقدامات مجلس سنا را تهديد به و تو نمى كرد همين ميزان پيشرفت نيز عملى نمى شد. در مجموع شرايط موفقيت تا همين مرحله نيز به قول معروف  ناشى از "تقارن سعدين" بوده است. اين مذاكرات با مشكلات ديگرى نيز رو برو بوده است. از جمله نقش منفى دولت فرانسه در اين ميان را بايد بياد داشت. برخى ديگر از شركت كنندگان در مراحل مذاكره مشخصا منافعى در تحريم هاى ايران كسب كرده بودند كه شايد تصور ازدست رفتن آن منافع براى آن ها ساده نبوده و براى درك اين كه چه نقشى در مراحل مذاكره ايفا كرده اند بايستى منتظر علنى شدن جزئىات بيشترى بود. ناگهان، عصبى بودن تركيه از اين رويكرد با اظهارات اردوغان ظاهر شد، همكارى عربستان با اسرائيل بر عليه ايران مطرح گرديد و همكارى پاكستان با عربستان در زمينه فروش احتمالى تكنولوژى و يا تسليحات هسته اى از پرده بيرون افتاد...
منظور از مرور مختصر اين مراحل ياد آورى چگونگى لغزيدن كشور به عمقى از مسائل، از طريق رفتار و گفتار مسئولى بود كه قطع نامه هاى سازمان ملل را كاغذ پاره تلقى مى كرد و تصورى نداشت از اين كه فرو انداختن كشور در وادى مشكلات مختلف كار ساده اى است ليكن بيرون رفتن از اين وادى چه ميزان نيرو و فعاليت و هزينه اقتصادى واجتماعى و سياسي از جانب يك ملت را طلب مى كند. براى دولت و مجلس محترم نيز در اين تجارب درس هائى نهفته است....
Comments