دکتر ابولقاسم هاشمی


فهرست واژگان تجارت و اقتصاد بین الملل-پیشنهاد آقای دکتر ابولقاسم هاشمی

 

زمینه کار برد تخصصی

واژه انگلیسی

واژه فارسی پیشنهادی

توضیح

پیشنهاد

 

 

A

 

 

 

1

تجارت و اقتصاد بین الملل

absolute advantage

مزیت مطلق

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

2

تجارت و اقتصاد بین الملل

abundant

فراوان

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

3

تجارت و اقتصاد بین الملل

abundant factor

عامل فراوان

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

4

تجارت و اقتصاد بین الملل

affiliates

شرکت های تابعه

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

5

تجارت و اقتصاد بین الملل

agglomeration

تجمع منطقه ای

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

6

تجارت و اقتصاد بین الملل

aggregate commodity

سبد کالای جمعی

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

7

تجارت و اقتصاد بین الملل

antidumping measures

اقدامات ضد دامپينگ

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

8

تجارت و اقتصاد بین الملل

assets

دارایی ها

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

9

تجارت و اقتصاد بین الملل

autarky

درغياب تجارت ، انزوا

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

 

 

B

 

 

 

10

تجارت و اقتصاد بین الملل

balanced growth

رشد متوازن

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

11

تجارت و اقتصاد بین الملل

balanced trade

تجارت متوازن

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

12

تجارت و اقتصاد بین الملل

basic model

الگوی اساسي

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

13

تجارت و اقتصاد بین الملل

basic trade model

الگوی اساسی تجارت

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

14

تجارت و اقتصاد بین الملل

bias

سمت گیری ،

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

15

تجارت و اقتصاد بین الملل

bilateral

دوجانبه

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

16

تجارت و اقتصاد بین الملل

box diagram

نمودار جعبه ای

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

17

تجارت و اقتصاد بین الملل

budget constraint

قید بودجه

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

18

تجارت و اقتصاد بین الملل

budget deficit

کسری بودجه

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

19

تجارت و اقتصاد بین الملل

bundle

سبد ، بسته

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

 

 

C

 

 

 

20

تجارت و اقتصاد بین الملل

capital accumulation

انباشت سرمایه

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

21

تجارت و اقتصاد بین الملل

capital flows

جریان حرکت سرمایه

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

22

تجارت و اقتصاد بین الملل

capital-intensive technique

تکنیک سرمایه بر

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

23

تجارت و اقتصاد بین الملل

closed economy

اقتصاد بسته

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

24

تجارت و اقتصاد بین الملل

CMEA ; Council for Mutual Economic Assistance

انجمن همكاريهاي اقتصادي دو جانبه

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

25

تجارت و اقتصاد بین الملل

collusion

دست به يكي كردن

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

26

تجارت و اقتصاد بین الملل

commercial policy

سیاست تجاری

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

27

تجارت و اقتصاد بین الملل

common market

بازارمشترك

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

28

تجارت و اقتصاد بین الملل

comparative advantage

مزیت نسبی

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

29

تجارت و اقتصاد بین الملل

comparative cost

هزينه تطبيقي

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

30

تجارت و اقتصاد بین الملل

compensation scheme

رویه جبران خسارت

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

31

تجارت و اقتصاد بین الملل

composite commodity

محصول مرکب

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

32

تجارت و اقتصاد بین الملل

composite traded commodity

کالای قابل مبادله مرکب

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

33

تجارت و اقتصاد بین الملل

constant returns to scale

بازدهی نسبت به مقیاس ثابت

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

34

تجارت و اقتصاد بین الملل

contract curve

منحنی قرارداد

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

35

تجارت و اقتصاد بین الملل

copyright

حق انحصاري انتشار

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

36

تجارت و اقتصاد بین الملل

customs union

اتحاديه گمركي

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

37

تجارت و اقتصاد بین الملل

counterfeit goods

كالاهاي بدلي

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

 

 

D

 

 

 

38

تجارت و اقتصاد بین الملل

dead weight loss

خالص رفاه ازدست رفته

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

39

تجارت و اقتصاد بین الملل

differentiated goods

کالاهای متمایز شده

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

40

تجارت و اقتصاد بین الملل

distortion

مختل بودن

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

41

تجارت و اقتصاد بین الملل

disturbance

اختلال

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

42

تجارت و اقتصاد بین الملل

double tax

مالیات مضاعف

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

43

تجارت و اقتصاد بین الملل

duopoly

انحصار دوجانبه

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

44

تجارت و اقتصاد بین الملل

Dutch Disease

بیماری هلندی

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

 

 

E

 

 

 

45

تجارت و اقتصاد بین الملل

economic union

اتحاديه اقتصادي

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

46

تجارت و اقتصاد بین الملل

economies in transition

اقتصادهای در حال گذار

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

47

تجارت و اقتصاد بین الملل

endowment

برخورداری

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

48

تجارت و اقتصاد بین الملل

endowment bundle

سبد برخورداري

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

49

تجارت و اقتصاد بین الملل

exchange

مبادله

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

50

تجارت و اقتصاد بین الملل

exchange rate

نرخ ارز

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

51

تجارت و اقتصاد بین الملل

export orientation

جهت گيري بسوي صادرات ، صادرات نگر

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

 

 

F

 

 

 

52

تجارت و اقتصاد بین الملل

factor endowments

برخورداری از عوامل

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

53

تجارت و اقتصاد بین الملل

factor intensity

شدت بكارگيري عوامل توليد

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

54

تجارت و اقتصاد بین الملل

factor mobility

متحرک بودن عوامل تولید

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

55

تجارت و اقتصاد بین الملل

Factor-Price Equalization Theorem

قضیه برابری قیمت عوامل تولید

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

56

تجارت و اقتصاد بین الملل

fair price

قيمت منصفانه

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

57

تجارت و اقتصاد بین الملل

fixed labor coefficients

ضرایب ثابت نیروی کار

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

58

تجارت و اقتصاد بین الملل

footloose

جابجا شونده

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

59

تجارت و اقتصاد بین الملل

footloose production process

فرايندهاي جابجا شونده توليد

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

60

تجارت و اقتصاد بین الملل

fragmentation

پاره پاره شدن

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

61

تجارت و اقتصاد بین الملل

free riders

سواري بگيرها

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

62

تجارت و اقتصاد بین الملل

free trade

تجارت آزاد

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

63

تجارت و اقتصاد بین الملل

free trade area

منطقه آزاد تجاري

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

64

تجارت و اقتصاد بین الملل

free-trade equilibrium

تعادل (در حالت) تجارت آزاد

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

65

تجارت و اقتصاد بین الملل

free trade price ratio

نسبت قیمتهاي( در حالت) تجارت آزاد

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

66

تجارت و اقتصاد بین الملل

FSC ; Foreign Sales Corporation

شركت فروشهاي خارجي

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

 

 

G

 

 

 

67

تجارت و اقتصاد بین الملل

GATT; General Agreement on Tariffs and Trade

گات

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

68

تجارت و اقتصاد بین الملل

globalization

جهانی شدن

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

 

 

H

 

 

 

69

تجارت و اقتصاد بین الملل

harmonization

هماهنگ سازي

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

70

تجارت و اقتصاد بین الملل

homogenous

متجانس

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

71

تجارت و اقتصاد بین الملل

homothetic

يكسان ، هموتتیک :تبديل يكنواخت تابع همگن از درجه1

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

72

تجارت و اقتصاد بین الملل

homothetic taste pattern

الگوی سلیقه يكسان ، هموتتیک

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

 

 

I

 

 

 

73

تجارت و اقتصاد بین الملل

immiserizing growth

رشد فلاکت بار

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

74

تجارت و اقتصاد بین الملل

imperfect competition

رقابت ناقص

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

75

تجارت و اقتصاد بین الملل

import-competing commodity

کالاهای جانشین (رقيب) واردات

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

76

تجارت و اقتصاد بین الملل

import-substituting

جانشيني واردات

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

77

تجارت و اقتصاد بین الملل

income effect

اثر درآمدی

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

78

تجارت و اقتصاد بین الملل

income-consumption curve

منحني درآمد - مصرف

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

79

تجارت و اقتصاد بین الملل

increasing returns

بازدهی فزاینده

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

80

تجارت و اقتصاد بین الملل

initial endowments

برخورداريهاي اوليه

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

81

تجارت و اقتصاد بین الملل

insourcing

درون سپاری

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

82

تجارت و اقتصاد بین الملل

intangible assets

دارائيهاي غيرمادي ، ناملموس

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

83

تجارت و اقتصاد بین الملل

intellectual Property Rights (IPRs)

حقوق مالكيت معنوي

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

84

تجارت و اقتصاد بین الملل

inter-industry trade

تجارت بین صنایع

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

85

تجارت و اقتصاد بین الملل

intra-industry trade

تجارت درون صنعت

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

86

تجارت و اقتصاد بین الملل

intermediate goods

کالاهای واسطه ای

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

87

تجارت و اقتصاد بین الملل

international factor mobility

تحرک بین المللی عوامل تولید

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

88

تجارت و اقتصاد بین الملل

IMF ; International Monetary Fund

صندوق بين المللي پول

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

89

تجارت و اقتصاد بین الملل

international specialization

تخصصي شدن درصحنه بين الملل

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

90

تجارت و اقتصاد بین الملل

intertemporal trade

تجارت بین دوره ای

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

 

 

L

 

 

 

91

تجارت و اقتصاد بین الملل

labor-abundant countries

كشورهاي پركارگر

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

92

تجارت و اقتصاد بین الملل

labor-intensive commodities

کالاهای کاربر

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

93

تجارت و اقتصاد بین الملل

labor productivity

بهره وری کارگر

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

94

تجارت و اقتصاد بین الملل

labor theory of value

نظریه کاری ارزش

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

95

تجارت و اقتصاد بین الملل

law of increasing costs

قانون هزینه های فزاینده

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

96

تجارت و اقتصاد بین الملل

Leontief's paradox

معمای لئونتیف

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

97

تجارت و اقتصاد بین الملل

lobbying

اعمال نفوذ

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

98

تجارت و اقتصاد بین الملل

lobbbying model

مدل تحميل گري

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

 

 

M

 

 

 

99

تجارت و اقتصاد بین الملل

marginal propensity to import

میل نهایی به واردات

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

100

تجارت و اقتصاد بین الملل

marginal rate of substitution

نرخ نهایی جانشینی

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

101

تجارت و اقتصاد بین الملل

market structure

ساختار بازار

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

102

تجارت و اقتصاد بین الملل

Metzler paradox

معماي متزلر

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

103

تجارت و اقتصاد بین الملل

model

مدل ، الگو

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

104

تجارت و اقتصاد بین الملل

monopolistic competition

رقابت انحصاری

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

105

تجارت و اقتصاد بین الملل

monopolist

 انحصارگر

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

106

تجارت و اقتصاد بین الملل

monopsonist

 یگانه خریدار

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

107

تجارت و اقتصاد بین الملل

most favored nations

كشورهاي كاملته الوداد

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

108

تجارت و اقتصاد بین الملل

multiple free trade equlibria

تعادل چندگانه تجارت آزاد

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

109

تجارت و اقتصاد بین الملل

multinational enterprises (MNEs)

شرکت های چند ملیتی

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

 

 

N

 

 

 

110

تجارت و اقتصاد بین الملل

newly industrialized countries (NICs)

کشورهای تازه صنعتی شده

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

111

تجارت و اقتصاد بین الملل

NFTA; North American Free Trade Agreement

معاهده تجارت آزاد امريكاي شمالي

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

112

تجارت و اقتصاد بین الملل

nonrenewable resources

منابع تجدیدناپذیر

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

113

تجارت و اقتصاد بین الملل

nontariff barriers

موانع غيرتعرفه اي

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

114

تجارت و اقتصاد بین الملل

nontarif protections

حمايتهاي غيرتعرفه اي

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

115

تجارت و اقتصاد بین الملل

nontradable commodities

 

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

116

تجارت و اقتصاد بین الملل

nontraded good

كالاهاي غير قابل مبادله (درتجارت خارجي)

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

117

تجارت و اقتصاد بین الملل

nontraded sector

بخش غیرقابل مبادله

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

118

تجارت و اقتصاد بین الملل

numeraire

شمارنده

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

 

 

O

 

 

 

119

تجارت و اقتصاد بین الملل

offer curve

منحنی پیشنهاد

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

120

تجارت و اقتصاد بین الملل

oligopoly

انحصار چند جانبه

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

121

تجارت و اقتصاد بین الملل

opportunity cost

هزینه فرصت

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

122

تجارت و اقتصاد بین الملل

optimal tariff

تعرفه بهينه

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

123

تجارت و اقتصاد بین الملل

outsourcing

برون سپاری

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

124

تجارت و اقتصاد بین الملل

outward-looking

برون نگر

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

125

تجارت و اقتصاد بین الملل

overvalued

پـــربها شده

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

 

 

P

 

 

 

126

تجارت و اقتصاد بین الملل

patent

حق انحصاري اختراع

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

127

تجارت و اقتصاد بین الملل

pauper-labor

کارگران فرودست

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

128

تجارت و اقتصاد بین الملل

preferential arrangements

معاهدات ترجيحي

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

129

تجارت و اقتصاد بین الملل

price-taker

گیرنده قیمت

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

130

تجارت و اقتصاد بین الملل

private cost

هزينه خصوصي

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

131

تجارت و اقتصاد بین الملل

privatization

خصوصی سازی

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

132

تجارت و اقتصاد بین الملل

product differentiation

متمايز كردن محصولات

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

133

تجارت و اقتصاد بین الملل

product fragmentation

چند پاره كردن فرايند توليد

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

134

تجارت و اقتصاد بین الملل

product variety

تنوع محصول

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

135

تجارت و اقتصاد بین الملل

production bias

سمت گيري توليد

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

136

تجارت و اقتصاد بین الملل

production-possibilities schedule

جدول امکانات تولیدی

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

137

تجارت و اقتصاد بین الملل

productivity

بهره وری

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

138

تجارت و اقتصاد بین الملل

proprietary asset

دارائي اختصاصي ( ثبت شده بنام مالك)

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

139

تجارت و اقتصاد بین الملل

proprietary intangible

دارائي اختصاصي غيرمادي

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

140

تجارت و اقتصاد بین الملل

protection

حمایت

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

141

تجارت و اقتصاد بین الملل

protectionist

حا ميان حمايت

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

142

تجارت و اقتصاد بین الملل

public goods

كالاهاي عمومي

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

 

 

Q

 

 

 

143

تجارت و اقتصاد بین الملل

quota

سهميه

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

 

 

R

 

 

 

144

تجارت و اقتصاد بین الملل

recycling

بازچرخانی

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

145

تجارت و اقتصاد بین الملل

rent -seeking activities

فعاليتهاي رانت جويانه

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

146

تجارت و اقتصاد بین الملل

resource trade

تجارت منابع

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

147

تجارت و اقتصاد بین الملل

rigid technology

تکنولوژی انعطاف ناپذیر

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

 

 

S

 

 

 

148

تجارت و اقتصاد بین الملل

self-sufficiency

خودكفائي

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

149

تجارت و اقتصاد بین الملل

satisfaction

رضایت خاطر

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

150

تجارت و اقتصاد بین الملل

scarce factor

عامل کمیاب

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

151

تجارت و اقتصاد بین الملل

second-best device

ابزاري از نوع بهينه دوم

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

152

تجارت و اقتصاد بین الملل

securities

اوراق بهادار

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

153

تجارت و اقتصاد بین الملل

shock

تکانه

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

154

تجارت و اقتصاد بین الملل

social cost

هزينه اجتماعي

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

155

تجارت و اقتصاد بین الملل

social welfare function

تابع رفاه عمومي

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

156

تجارت و اقتصاد بین الملل

sovereign states

كشورهاي داراي حاكميت

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

157

تجارت و اقتصاد بین الملل

specialized factor of production

عامل تولید تخصصی

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

158

تجارت و اقتصاد بین الملل

specificity

مختص بودن

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

159

تجارت و اقتصاد بین الملل

specific-factors model

 

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

160

تجارت و اقتصاد بین الملل

specialization

تخصصي شدن

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

161

تجارت و اقتصاد بین الملل

spillover benefits

سرریز منافع

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

162

تجارت و اقتصاد بین الملل

stability

پایداری

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

163

تجارت و اقتصاد بین الملل

subsidy

يارانه

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

164

تجارت و اقتصاد بین الملل

substitution effect

اثر جانشینی

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

165

تجارت و اقتصاد بین الملل

sustaining growth

رشد پایدار

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

166

تجارت و اقتصاد بین الملل

T

 

 

 

167

تجارت و اقتصاد بین الملل

tariff

تعرفه

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

168

تجارت و اقتصاد بین الملل

tariff barriers

موانع تعرفه ای

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

169

تجارت و اقتصاد بین الملل

terms of trade

رابطه مبادله

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

170

تجارت و اقتصاد بین الملل

trade liberalization

آزادسازي تجارت خارجي

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

171

تجارت و اقتصاد بین الملل

trademark

نام تجاري

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

172

تجارت و اقتصاد بین الملل

traded goods

کالاهای قابل مبادله

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

173

تجارت و اقتصاد بین الملل

traded sector

بخش قابل مبادله

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

174

تجارت و اقتصاد بین الملل

trade-off

بده-بستان

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

175

تجارت و اقتصاد بین الملل

transformation curve

منحنی تبدیل

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

176

تجارت و اقتصاد بین الملل

transitional unemployment

بیکاری گذرا

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

 

 

U

 

 

 

177

تجارت و اقتصاد بین الملل

UNCTAD;

كنفرانس سازمان ملل بر تجارت وتوسعه

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

178

تجارت و اقتصاد بین الملل

undervalued

كم بها شده

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

179

تجارت و اقتصاد بین الملل

unit-value isoquants

منحنی هم مقدار ارزش-واحد

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

180

تجارت و اقتصاد بین الملل

unstable

ناپایدار

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

 

 

V

 

 

 

181

تجارت و اقتصاد بین الملل

value of labor's productivity

ارزش بهره وری کارگر

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

182

تجارت و اقتصاد بین الملل

vertical specialization

تخصصی شدن عمودی

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

183

تجارت و اقتصاد بین الملل

VER ; voluntary Export Restrraint

منع داوطلبانه صادرات

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

184

تجارت و اقتصاد بین الملل

voting model

مدل شمارش آراء

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

 

 

ٌW

 

 

 

185

تجارت و اقتصاد بین الملل

WTO; World Trade Organization

سازمان تجارت جهاني

 

دکتر ابوالقاسم هاشمی

Comments