فهرست عمومی واژگان


 فهرستی از واژگان دارای کار برد جدیدتر در اقتصاد و معادل فارسی که برای آن ها پیشنهاد شده است. در این جدول ممکن است برای یک واژه توسط افراد مختلف معادل های متفاوتی مطرح شدباشد.  امید می رود با هما هنگی گروه واژه گزینی که در موسسه برنامه ریزی تشکیل شده یک دست و هماهنگ گردد


آخرین زمان به هنگام شدن 17 فروردین 1393


 (توضیح: پیشنهاد واژه به معنی این نیست که الزاماً فرد یا گروه نام برده شده اولین مطرح کننده این کار برد بوده اند، بلکه بیشتر نشان دهنده تائید معادل و یا استفاده قبلی از این واژه است)


  زمینه کار برد تخصصی   واژه انگلیسی   واژه فارسی پیشنهادی   توضیح   پیشنهاد
      A            
1 تجارت و اقتصاد بین الملل   absolute advantage   مزیت مطلق       دکتر ابوالقاسم هاشمی
2 تجارت و اقتصاد بین الملل   abundant   فراوان       دکتر ابوالقاسم هاشمی
3 تجارت و اقتصاد بین الملل   abundant factor   عامل فراوان       دکتر ابوالقاسم هاشمی
4     acceleration principle   اصل شتاب       گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
5     accountability   حساب پذیری       طبیبیان
6     accumulation   انباشت، انباشت سرمایه       گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
7 اقتصاد بیمه گری   actuarially fair   منصفانه بر اساس بیمه سنجی       طبیبیان
8 اقتصاد بیمه گری   actuary   بیمه سنجی، بیمه سنج       طبیبیان
9 اقتصاد خرد   adding up condition   شرط جمعبندی       گروه دکتر فرهنگ
10 اقتصاد اطلاعات   adverse selection   کژ گزینی   بعضاً برای این عبارت ترجمه تحت الفظی" انتخاب معکوس" به کار رفته که مناسب نیست. در اقتصاد این عبارت به عنوان اطلاعات پنهان بک عامل که از طرف دیگر معامله پنهان نگه داشته می شود(مانند دارنده اتومبیل معیوب) و این عدم تقارن اطلاعات بر رفاه طرف دیگری اثر نا مطلوب اعمال می کند، استفاه می شود.  بنا بر این "کژ گزینی" رسا تر است.   گروه دکتر فرهنگ
11     adverse selection   کژگزینی       گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
12     adverse supply shock   تکانۀ نامساعد عرضه       گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
13     adverse terms of trade   رابطۀ مبادلۀ نامساعد       گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
14 تجارت و اقتصاد بین الملل   affiliates   شرکت های تابعه       دکتر ابوالقاسم هاشمی
15 اقتصاد اطلاعات   agent   کار گذار       گروه دکتر فرهنگ
16 تجارت و اقتصاد بین الملل   agglomeration   تجمع منطقه ای       دکتر ابوالقاسم هاشمی
17     aggregate   هم‌فزون       گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
18 تجارت و اقتصاد بین الملل   aggregate commodity   سبد کالای جمعی       دکتر ابوالقاسم هاشمی
19     aggregation   برهم افزائی       گروه دکتر فرهنگ
20     aggregation   هم‌فزونی       گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
21     algorithm   خوارزمیک، الگوریتم   الگوریتم در واقع اقتباس اروپائیان از نام الخوارزمی است   گروه دکتر فرهنگ
22     allowance   مقرری، مستمری       گروه دکتر فرهنگ
23     anarchy   بیدولتی       گروه دکتر فرهنگ
24     animal spirit   شّم حیوانی       گروه دکتر فرهنگ
25 تجارت و اقتصاد بین الملل   antidumping measures   اقدامات ضد دامپينگ       دکتر ابوالقاسم هاشمی
26     appreciation   بهافزونی       طبیبیان
27     approach   رهیافت       گروه دکتر فرهنگ
28 اقتصاد مالی   arbitrage   بهاورزی       گروه دکتر فرهنگ
29     aspirations   تمنیات، آمال       گروه دکتر فرهنگ
30 اقتصاد مالی   asset   داراک   بعضا واژه "دارائی" به کار می رود. در لغتنامه دهخدا واژه دارائی برای مکنت به کار رفته و داراک به معنی آنچه دارند. در مباحثی که آنچه یک فرد یا شرکت دارد مورد نظر است کلمه داراک مناسب تر می نماید    طبیبیان
31     asset pricing theory   نظریه قیمت‌گذاری دارایی       گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
32     asset/endowment       داشته - دارايي       دکتر جلال جلالی
33     assets   دارایی‌ها       گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
34 تجارت و اقتصاد بین الملل   assets   دارایی ها       دکتر ابوالقاسم هاشمی
35     assignment problem   مسئله انتصاب       گروه دکتر فرهنگ
36     assumption   فرض،  پنداشت       گروه دکتر فرهنگ
37     asymmetric information   اطلاعات نا متقارن       گروه دکتر فرهنگ
38     atomistic competition   رقابت ذره ای       گروه دکتر فرهنگ
39     auction   حراج1، مزایده       گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
40 اقتصاد خرد- نظریه عادل عمومی   auctioneer   حراجکار       طبیبیان
41 تجارت و اقتصاد بین الملل   autarky   درغياب تجارت ، انزوا       دکتر ابوالقاسم هاشمی
42 روش شناسی   Auxiliary hypothesis   فرضیه کمکی       طبیبیان
43     axiom   بن داشت، اصول بدیهی        
      B            
44 تجارت و اقتصاد بین الملل   balanced growth   رشد متوازن       دکتر ابوالقاسم هاشمی
45 تجارت و اقتصاد بین الملل   balanced trade   تجارت متوازن       دکتر ابوالقاسم هاشمی
46     bandwagon effect   اثر همرنگی با جماعت       گروه دکتر فرهنگ
47     barter   معامله پایاپای، تهاتر       گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
48 تجارت و اقتصاد بین الملل   basic model   الگوی اساسي        دکتر ابوالقاسم هاشمی
49 تجارت و اقتصاد بین الملل   basic trade model   الگوی اساسی تجارت       دکتر ابوالقاسم هاشمی
50 تجارت و اقتصاد بین الملل   bias   سمت گیری ،       دکتر ابوالقاسم هاشمی
51     bid   پیشنهاد قیمت، پیشنهاد بها       گروه دکتر فرهنگ
52     bid   قیمت پیشنهادی       گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
53     bifurcation hypothesis   فرض دوشاخگی       گروه دکتر فرهنگ
54 تجارت و اقتصاد بین الملل   bilateral   دوجانبه       دکتر ابوالقاسم هاشمی
55 اقتصاد خرد و اقتصاد ریاضی   binding constraint   قید موثر       گروه دکتر فرهنگ
56 روش شناسی   bold conjecture   گمانه متهورانه       طبیبیان
57 آمار، اقتصاد سنجی   boots trapping   نمونه گیری مکرر، پاشنه گری داده ها   منظور گرفتن نمونه های مکرر از یک تعداد داده برای تخمین پارامتر مورد نظر به دفعات زیاد جهت یافتن توزیع عددی برای آن پارامتر است. در لغت نیز به زائده ای گفته می شود که بر روی پاشنه کفش و چکمه دوخته می شود برای سادگی برکشیدن آن بر پا. این اصطلاح به صورت طنز در افواه به کار رفته مانند اینکه کسی با بالا کشیدن زائده پشت چکمه بتواند از دیوار بپرد.    
58 اقتصاد خرد و اقتصاد ریاضی   border   مرز       گروه دکتر فرهنگ
59 اقتصاد خرد و اقتصاد ریاضی   boundary   کرانه       طبیبیان
60 اقتصاد خرد، اقتصاد ریاضی   boundary conditions   شرایط کرانه ای       طبیبیان
61 تجارت و اقتصاد بین الملل   box diagram   نمودار جعبه ای       دکتر ابوالقاسم هاشمی
62 اقتصاد بخش عمومی   budget   بنیچه، دیوان       گروه دکتر فرهنگ
63 تجارت و اقتصاد بین الملل   budget constraint   قید بودجه       دکتر ابوالقاسم هاشمی
64 تجارت و اقتصاد بین الملل   budget deficit   کسری بودجه       دکتر ابوالقاسم هاشمی
65 تجارت و اقتصاد بین الملل   bundle   سبد ، بسته       دکتر ابوالقاسم هاشمی
      C            
66 اقتصاد مالی   call option   اختیار خرید       دکتر عبده تبریزی
67 تجارت و اقتصاد بین الملل   capital accumulation   انباشت سرمایه       دکتر ابوالقاسم هاشمی
68 اقتصاد مالی   capital adequacy   بسندگی سرمایه، کفایت سرمایه       گروه دکتر فرهنگ
69 تجارت و اقتصاد بین الملل   capital flows   جریان حرکت سرمایه       دکتر ابوالقاسم هاشمی
70 اقتصاد مالی   capital gains   دست آورد سرمایه، باز آورد سرمایه       طبیبیان
71 تجارت و اقتصاد بین الملل   capital-intensive technique   تکنیک سرمایه بر       دکتر ابوالقاسم هاشمی
72 اقتصاد خرد، سازماندهی صنعتی   Cartel   تبانه   در لغت به معنی زیرک  و رِند شدن است. همچنین به تبانی نیز به صورت لفظ نزدیک بوده و می تواند برای کارتل که تبانی برای منافع گروهی است بکار رود   طبیبیان
73     caveat emptor   واگذاری مسئولیت معامله به خریدار       گروه دکتر فرهنگ
74     chaos   هبا،  نارازمندی   معادل هبا برای chaos توسط مرحوم فروغی بکار رفته است. نارازمندی پیشنهاد شادروان دکتر فرهنگ است   طبیبیان
75 تجارت و اقتصاد بین الملل   closed economy   اقتصاد بسته       دکتر ابوالقاسم هاشمی
76 اقتصاد بخش عمومی   club goods   کالای باشگاهی       طبیبیان
77 تجارت و اقتصاد بین الملل   CMEA ; Council for Mutual Economic Assistance   انجمن همكاريهاي اقتصادي دو جانبه       دکتر ابوالقاسم هاشمی
78     coalition   تبانی        
79     coalition   ائتلاف       دکتر جلال جلالی
80     coefficient   همگر، ضریب       طبیبیان
81 روش شناسی   cognitive dissonance   شرمگینی ادراکی       طبیبیان
82     Coherent risk measures    اقدامات منسجم براي مقابله با ريسك       دکتر جلال جلالی
83     collateralized debt obligations    تعهدات پوشش داده شده با وثيقه تعهدات وامي با وثيقه))       دکتر جلال جلالی
84     collateralized mortagage obligations    تعهدات وام مسكن با وثيقه       دکتر جلال جلالی
85     collateralized mortagage obligations    تعهدات وام مسكن با وثيقه       دکتر جلال جلالی
86 تجارت و اقتصاد بین الملل   collusion   دست به يكي كردن       دکتر ابوالقاسم هاشمی
87     Collusion     تباني       دکتر جلال جلالی
88 تجارت و اقتصاد بین الملل   commercial policy   سیاست تجاری       دکتر ابوالقاسم هاشمی
89     Commodity forward           دکتر جلال جلالی
90     Commodity/goods/bads    كالاي خوب و كالاي بد        دکتر جلال جلالی
91     Commodity/goods/bads   کالا/کالای مفید/ کالای غیر مفید(مانند آلاینده ها)        
92 قتصاد بخش عمومی   common goods   کالای عامه، کالای مشاع، کلای مشترک       طبیبیان
93 تجارت و اقتصاد بین الملل   common market   بازارمشترك       دکتر ابوالقاسم هاشمی
94     Common pool problem           دکتر جلال جلالی
95 تجارت و اقتصاد بین الملل   comparative advantage   مزیت نسبی       دکتر ابوالقاسم هاشمی
96 تجارت و اقتصاد بین الملل   comparative cost   هزينه تطبيقي       دکتر ابوالقاسم هاشمی
97 تجارت و اقتصاد بین الملل   compensation scheme   رویه جبران خسارت       دکتر ابوالقاسم هاشمی
98 اقتصاد خرد، اقتصاد ریاصی   complete preordering   پیش ترتیب کامل       طبیبیان
99     Complete/perfect information    اطلاعات كامل       دکتر جلال جلالی
100 اقتصاد خرد، اقتصاد ریاصی   completeness   تکمیل بودن       طبیبیان
101     completeness   کامل بودن، کاملیت       دکتر جلال جلالی
102 تجارت و اقتصاد بین الملل   composite commodity   محصول مرکب       دکتر ابوالقاسم هاشمی
103 تجارت و اقتصاد بین الملل   composite traded commodity   کالای قابل مبادله مرکب       دکتر ابوالقاسم هاشمی
104 روش شناسی   confirmation   تثبیت، تائید، ارج پذیری       طبیبیان
105 روش شناسی   conjecture   گمانه       طبیبیان
106 تجارت و اقتصاد بین الملل   constant returns to scale   بازدهی نسبت به مقیاس ثابت       دکتر ابوالقاسم هاشمی
107 اقتصاد خرد و اقتصاد ریاضی   constraint  minimum   کمینه مقید       گروه دکتر فرهنگ
108 اقتصاد خرد   contestable   market   بازار منازع پذیر       گروه دکتر فرهنگ
109     contingent  market   بازار شرطی       گروه دکتر فرهنگ
110 تجارت و اقتصاد بین الملل   contract curve   منحنی قرارداد       دکتر ابوالقاسم هاشمی
111 نظریه بازی ها (نظریه هماوردی)   cooperative game   هماوردی تعاونی، هماوردی سازوار       طبیبیان
112 نظره بازی ها   Cooperative Games   بازي‌هاي مشاركتي (تعاوني)       دکتر علی مزیکی
113 تجارت و اقتصاد بین الملل   copyright   حق انحصاري انتشار       دکتر ابوالقاسم هاشمی
114 اقتصاد خرد و نظریه هماوردی(بازی ها)   core   کانون       طبیبیان
115     core capital    سرمايه اصلي        دکتر جلال جلالی
116 اقتصاد خرد، اقتصاد ریاضی   corner solution   حل گوشه ای       طبیبیان
117     Correspondent account    حساب بانکی واسط   مشابه pay-through account   طبیبیان
118 روش شناسی   corroboration   تصدیق       طبیبیان
119     cost effectiveness   اثر کذاری هزینه       گروه دکتر فرهنگ
120     cost effectiveness   مقرون به صرفه بودن       دکتر جلال جلالی
121     cost plus pricing   قیمتگذاری افزون بر هزینه       گروه دکتر فرهنگ
122 روش شناسی   counter instance   مورد ناهمخوان       طبیبیان
123     Counterfactual approach    رهيافت غير مبتني بر واقعيات         دکتر جلال جلالی
124 تجارت و اقتصاد بین الملل   counterfeit goods   كالاهاي بدلي       دکتر ابوالقاسم هاشمی
125     Crawling peg system           دکتر جلال جلالی
126     credibility   درجه معتبر بودن       گروه دکتر فرهنگ
127     credible   معتبر       گروه دکتر فرهنگ
128     Credit crunch    مخمصه يا بزنگاه اعتباري (؟)       دکتر جلال جلالی
129     Credit default swaps           دکتر جلال جلالی
130     credit metrics    شاخص هاي اعتباري       دکتر جلال جلالی
131     credit metrics    شاخص های اعتباری       دکتر جلال جلالی
132     Cross-subsidization    هم يارانه اي (؟)        دکتر جلال جلالی
133     crowding in   به میدان کشیدن        
134     crowding out   از میدان بدر کردن       طبیبیان
135 تجارت و اقتصاد بین الملل   customs union   اتحاديه گمركي       دکتر ابوالقاسم هاشمی
      D            
136     dead weight loss   هزینه سوخته، هزینه مرده       طبیبیان
137 تجارت و اقتصاد بین الملل   dead weight loss   خالص رفاه ازدست رفته       دکتر ابوالقاسم هاشمی
138     Debt service = interest + amortization     سرويس وام       دکتر جلال جلالی
139     deflation   انقباض       گروه دکتر فرهنگ
140     Deflation   انقباض (انقباض قيمتي)        دکتر جلال جلالی
141     demand   تقاضا       گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
142     demand curve   منحنی تقاضا        گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
143     demand schedule   جدول تقاضا       گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
144     demarcation   تمایز قائل شدن، خط تمایز       طبیبیان
145 روش شناسی   demarcation criteria   ضابطه تعیین مرز        
146     depleteable resource   منابع تمام شدنی       گروه دکتر فرهنگ
147     Depression/recession    ركود شديد – ركود        دکتر جلال جلالی
148     deregulation   مقررات کاهی       طبیبیان
149     Deregulation    آزادسازي – مقررات زدايي        دکتر جلال جلالی
150 اقتصاد مالی   derivatives   مشتقات         
151     desired capital stock   ذخائر سرمایه دلخواه-        
152 اقتصاد کلان   devaluation   تضعیف پول، ارزش کاهی       گروه دکتر فرهنگ
153     Differential efficiency hypothesis    نظريه كارايي افتراقي        دکتر جلال جلالی
154 تجارت و اقتصاد بین الملل   differentiated goods   کالاهای متمایز شده       دکتر ابوالقاسم هاشمی
155  اقتصاد بخش عمومی   discretionary spending   هزینه استصوابی       طبیبیان
156     diseconomy   صرفه کاهی صرفه کاستی       گروه دکتر فرهنگ
157     dishoarding   وا انباری       گروه دکتر فرهنگ
158     disincentive   پادانگیزه، پد انگیره       طبیبیان
159     disinflation   تورم زدائی       گروه دکتر فرهنگ
160     disinvestment   سرمایه بر داری       گروه دکتر فرهنگ
161     dissaving    پس انداز زدائی        طبیبیان
162     distance elasticity of demand   کشش مسافتی تقاضا       گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
163     distorted price   قیمت مخدوش       طبیبیان
164 تجارت و اقتصاد بین الملل   distortion   مختل بودن       دکتر ابوالقاسم هاشمی
165     distribution   توزیع-پاشینه   پاشینه اقتباس از ریشه سغدی است و مشابه واژه پاشیده شده و بدون نظم ظاهری است   طبیبیان
166 تجارت و اقتصاد بین الملل   disturbance   اختلال       دکتر ابوالقاسم هاشمی
167     Divestiture    سرمايه كني – برونبري سرمايه        دکتر جلال جلالی
168     divestment   واستانش سرمایه       طبیبیان
169 نظره بازی ها   Dominant   مسلط، غالب       دکتر علی مزیکی
170     Dominant firm theory    نظريه بنگاه مسلط يا غالب        دکتر جلال جلالی
171     dominant strategy   رویکرد فرادست       طبیبیان
172 نظره بازی ها   Dominated   تحت سلطه، مغلوب       دکتر علی مزیکی
173     dominated strategy   رویکرد فرو دست       طبیبیان
174 تجارت و اقتصاد بین الملل   double tax   مالیات مضاعف       دکتر ابوالقاسم هاشمی
175     dual   دوگان        
176 مللیه شرتی   due diligence   ریزه کاوی       دکتر عبده تبریزی
177 بانکداری   due diligence   واجد وجوب شرایط (برای معامله)       طبیبیان
178     due diligence   شرایط لازم المراعات       دکتر جلال جلالی
179     dumping   قیمت شکنی       گروه دکتر فرهنگ
180 نظره بازی ها   Duopoly   انحصار دوگانه       دکتر علی مزیکی
181 تجارت و اقتصاد بین الملل   duopoly   انحصار دوجانبه       دکتر ابوالقاسم هاشمی
182 بانکداری، بازار های مالی   duration   دیرش        
183 تجارت و اقتصاد بین الملل   Dutch Disease   بیماری هلندی       دکتر ابوالقاسم هاشمی
184     dynamic   پویائی        
      E            
185     ecological economics   علم اقتصاد بوم‌شناختی، اقتصاد بوم‌شناختی       گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
186 تجارت و اقتصاد بین الملل   economic union   اتحاديه اقتصادي       دکتر ابوالقاسم هاشمی
187     economics   علم اقتصاد، اقتصاد       گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
188     economics of education   علم اقتصاد آموزش، اقتصاد آموزش       گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
189 تجارت و اقتصاد بین الملل   economies in transition   اقتصادهای در حال گذار       دکتر ابوالقاسم هاشمی
190     Economies of scale    صرفه در مقياس        دکتر جلال جلالی
191     economy   اقتصاد       گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
192     elasticity   کشش       گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
193 روش شناسی   empiricism   مکتب آزمون گرائی       طبیبیان
194     endowment   موهبت        طبیبیان
195     endowment   داشته       دکتر جلال جلالی
196 تجارت و اقتصاد بین الملل   endowment   برخورداری       دکتر ابوالقاسم هاشمی
197 تجارت و اقتصاد بین الملل   endowment bundle   سبد برخورداري       دکتر ابوالقاسم هاشمی
198     enjoyment   برخورداری       گروه دکتر فرهنگ
199 اقتصاد خرد، اقتصاد ریاضی   envelop theorem   قضیه پوش       طبیبیان
200     equality   برابری        
201 اقتصاد بخش عمومی و توزیع در آمد   equity   برابرانگاری   معمولاً برای این واژه و واژه equality معادل برابری به کار می رود در صورتی که دو مفهوم مختلف هستند   طبیبیان
202 اقتصاد مالی   equity   آورده صاحب سهام، خالص دارائی صاحب سهام، مایملک        
203     ex-ante   ناظر به آینده       گروه دکتر فرهنگ
204 تجارت و اقتصاد بین الملل   exchange   مبادله       دکتر ابوالقاسم هاشمی
205 تجارت و اقتصاد بین الملل   exchange rate   نرخ ارز       دکتر ابوالقاسم هاشمی
206     Expected shortfall    كمبود مورد انتظار (؟)        دکتر جلال جلالی
207 تجارت و اقتصاد بین الملل   export orientation   جهت گيري بسوي صادرات ، صادرات نگر       دکتر ابوالقاسم هاشمی
208     externality   آثار برون ریز       طبیبیان
209     extrapolation   برون یابی       گروه دکتر فرهنگ
210     Extreme-Value Theory    نظريه ارزش حدي        دکتر جلال جلالی
      F            
211 تجارت و اقتصاد بین الملل   factor endowments   برخورداری از عوامل       دکتر ابوالقاسم هاشمی
212 تجارت و اقتصاد بین الملل   factor intensity   شدت بكارگيري عوامل توليد       دکتر ابوالقاسم هاشمی
213 تجارت و اقتصاد بین الملل   factor mobility   متحرک بودن عوامل تولید       دکتر ابوالقاسم هاشمی
214 تجارت و اقتصاد بین الملل   Factor-Price Equalization Theorem   قضیه برابری قیمت عوامل تولید       دکتر ابوالقاسم هاشمی
215     failed state   حکومت از پا افتاده، حکومت ازکار افتاده، حکومت در مانده       طبیبیان
216 تجارت و اقتصاد بین الملل   fair price   قيمت منصفانه       دکتر ابوالقاسم هاشمی
217     fairness   انصاف       گروه دکتر فرهنگ
218 روش شناسی   falsifications   ابطال گرائی        
219     fat-tailed distribution    توزيع دم كلفت!        دکتر جلال جلالی
220     finite   متناهی       گروه دکتر فرهنگ
221     Fixed income portfolios    پورتفوي با بازدهي (درآمد) ثابت        دکتر جلال جلالی
222     Fixed income portfolios    پورتفوي با بازدهي (درآمد) ثابت        دکتر جلال جلالی
223 تجارت و اقتصاد بین الملل   fixed labor coefficients   ضرایب ثابت نیروی کار       دکتر ابوالقاسم هاشمی
224     Floating-rate note    اوراق با بازدهي شناور        دکتر جلال جلالی
225 تجارت و اقتصاد بین الملل   footloose   جابجا شونده       دکتر ابوالقاسم هاشمی
226 تجارت و اقتصاد بین الملل   footloose production process   فرايندهاي جابجا شونده توليد       دکتر ابوالقاسم هاشمی
227 بانکدری   foreclosure   تصرف ملک در گرو راهن       طبیبیان
228     forward market   بازار پیشانه   معمولا برای forward market و futures market یک معادل فارسی به کار می رود که مناسب نیست چون این ها دو مفهوم مختلف هستند   طبیبیان
229 تجارت و اقتصاد بین الملل   fragmentation   پاره پاره شدن       دکتر ابوالقاسم هاشمی
230     free disposal   دورریز بدون هزینه       طبیبیان
231     free rider   طفیلی       طبیبیان
232 تجارت و اقتصاد بین الملل   free riders   سواري بگيرها        دکتر ابوالقاسم هاشمی
233 تجارت و اقتصاد بین الملل   free trade   تجارت آزاد       دکتر ابوالقاسم هاشمی
234 تجارت و اقتصاد بین الملل   free trade area   منطقه آزاد تجاري       دکتر ابوالقاسم هاشمی
235 تجارت و اقتصاد بین الملل   free trade price ratio   نسبت قیمتهاي( در حالت) تجارت آزاد       دکتر ابوالقاسم هاشمی
236     freedom   آزادی   برای  freedom وliberty یک معنی یعنی آزادی به کار می رود که بهتر است برای این دو کلمه دو معنی متفاوت به کار رود.   طبیبیان
237 تجارت و اقتصاد بین الملل   free-trade equilibrium   تعادل (در حالت) تجارت آزاد       دکتر ابوالقاسم هاشمی
238 تجارت و اقتصاد بین الملل   FSC ; Foreign Sales Corporation   شركت فروشهاي خارجي       دکتر ابوالقاسم هاشمی
239     Full-valuation methods    روش هاي مبتني بر ارزيابي (يا ارزش گذاري) كل       دکتر جلال جلالی
240     Funding risk    ريسك تامين مالي         دکتر جلال جلالی
241     Funding risk    ريسك تامين مالي         دکتر جلال جلالی
242     futures market   بازار آتی   معمولا برای forward market و futures market یک معادل فارسی به کار می رود که مناسب نیست چون این ها دو مفهوم مختلف هستند   طبیبیان
      G            
243     game theory   نظریه هماوردی   در کار برد جاری برای game theory معادل نظریه بازی ها به کار می رود. این ترجمه مناسب نیست زیرا بازی ترجمه واژه play است. در انگلیسی game به معنی شکار نیز به کار می رود و برای بازی های دارای معارضه مانند فوتبال و شطرنج به کار می رود. به همین دلیل نیز واژه هماوردی مناسبتر به نظر می رسد.    گروه دکتر فرهنگ
244 تجارت و اقتصاد بین الملل   GATT; General Agreement on Tariffs and Trade   گات       دکتر ابوالقاسم هاشمی
245 تجارت و اقتصاد بین الملل   globalization   جهانی شدن       دکتر ابوالقاسم هاشمی
246 اقتصاد بخش عمومی   good governance   حکم روائی خوب       طبیبیان
247 اقتصاد بخش عمومی   governance   حکم روائی   برای این واژه معادل حکومت کردن یا حکومت گری بکار می رود در صورتی که حکومت ترجمه government است   طبیبیان
      H            
248 تجارت و اقتصاد بین الملل   harmonization   هماهنگ سازي       دکتر ابوالقاسم هاشمی
249     Heavy tail           دکتر جلال جلالی
250     Hedonic    خوش گذرانه – لذت جويانه        دکتر جلال جلالی
251 روش شناسی   heuristic   قاعده سر انگشتی       طبیبیان
252     hoarding   پنهان انباری-احتکار       گروه دکتر فرهنگ
253 تجارت و اقتصاد بین الملل   homogenous   متجانس       دکتر ابوالقاسم هاشمی
254 تجارت و اقتصاد بین الملل   homothetic   يكسان ، هموتتیک :تبديل يكنواخت تابع همگن از درجه1        دکتر ابوالقاسم هاشمی
255 تجارت و اقتصاد بین الملل   homothetic taste pattern   الگوی سلیقه يكسان ، هموتتیک       دکتر ابوالقاسم هاشمی
256     hypothesis   بر انگاشت- فرضیه       گروه دکتر فرهنگ
257 روش شناسی   hypothetic-deductive   فرضیه-استقراء، فرضیه -استنتاج       طبیبیان
      I            
258 تجارت و اقتصاد بین الملل   IMF ; International Monetary Fund   صندوق بين المللي پول       دکتر ابوالقاسم هاشمی
259     Immiserizing      ادبار آور        دکتر جلال جلالی
260 تجارت و اقتصاد بین الملل   immiserizing growth   رشد فلاکت بار       دکتر ابوالقاسم هاشمی
261 تجارت و اقتصاد بین الملل   imperfect competition   رقابت ناقص       دکتر ابوالقاسم هاشمی
262     Implied standard deviations    ... تلويحي       دکتر جلال جلالی
263     Implied standard deviations ...    تلويحي       دکتر جلال جلالی
264     Implied volatility    ناپايداري (بي ثباتي) تلويحي       دکتر جلال جلالی
265     Implied volatility    ناپايداري (بي ثباتي) تلويحي       دکتر جلال جلالی
266 تجارت و اقتصاد بین الملل   import-competing commodity   کالاهای جانشین (رقيب) واردات       دکتر ابوالقاسم هاشمی
267 تجارت و اقتصاد بین الملل   import-substituting   جانشيني واردات       دکتر ابوالقاسم هاشمی
268 تجارت و اقتصاد بین الملل   income effect   اثر درآمدی       دکتر ابوالقاسم هاشمی
269     income elasticity of demand   کشش درآمدی تقاضا       گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
270 تجارت و اقتصاد بین الملل   income-consumption curve   منحني درآمد - مصرف       دکتر ابوالقاسم هاشمی
271     Incomplete/imperfect    ناقص – غيركامل         دکتر جلال جلالی
272     Incomplete/imperfect     ناقص – غيركامل       دکتر جلال جلالی
273 تجارت و اقتصاد بین الملل   increasing returns   بازدهی فزاینده       دکتر ابوالقاسم هاشمی
274     infinite   نامتناهی       گروه دکتر فرهنگ
275     inflection point   زیوار، نقطه زیوار       طبیبیان
276 تجارت و اقتصاد بین الملل   initial endowments   برخورداريهاي اوليه       دکتر ابوالقاسم هاشمی
277 اقتصاد خرد   input requirement set   مجموعه نهاده های لازم       طبیبیان
278 تجارت و اقتصاد بین الملل   insourcing   درون سپاری       دکتر ابوالقاسم هاشمی
279 تجارت و اقتصاد بین الملل   intangible assets   دارائيهاي غيرمادي ، ناملموس       دکتر ابوالقاسم هاشمی
280 تجارت و اقتصاد بین الملل   intellectual Property Rights (IPRs)   حقوق مالكيت معنوي       دکتر ابوالقاسم هاشمی
281 تجارت و اقتصاد بین الملل   inter-industry trade   تجارت بین صنایع       دکتر ابوالقاسم هاشمی
282 تجارت و اقتصاد بین الملل   intermediate goods   کالاهای واسطه ای       دکتر ابوالقاسم هاشمی
283 تجارت و اقتصاد بین الملل   international factor mobility   تحرک بین المللی عوامل تولید       دکتر ابوالقاسم هاشمی
284 تجارت و اقتصاد بین الملل   international specialization   تخصصي شدن درصحنه بين الملل       دکتر ابوالقاسم هاشمی
285     intertemporal   بین زمانی       طبیبیان
286     Intertemporal   بين زماني – بين دوره اي        دکتر جلال جلالی
287     Intertemporal   بين زماني   – بين دوره اي        دکتر جلال جلالی
288 تجارت و اقتصاد بین الملل   intertemporal trade   تجارت بین دوره ای       دکتر ابوالقاسم هاشمی
289     interval   پاسات       طبیبیان
290 تجارت و اقتصاد بین الملل   intra-industry trade   تجارت درون صنعت       دکتر ابوالقاسم هاشمی
291 روش شناسی   intuition   برداشت ذهنی       طبیبیان
292 اقتصاد خرد   isocost   منحنی هزینه یکسان       طبیبیان
293 اقتصاد خرد   isoquant   منحنی تولید یکسان، منحنی مقدار یکسان       طبیبیان
294 نظریه بازی ها (نظریه هماوردی)   kernel   مَغزه تبانی       طبیبیان
      L            
295 تجارت و اقتصاد بین الملل   labor productivity   بهره وری کارگر       دکتر ابوالقاسم هاشمی
296 تجارت و اقتصاد بین الملل   labor theory of value   نظریه کاری ارزش       دکتر ابوالقاسم هاشمی
297 تجارت و اقتصاد بین الملل   labor-abundant countries   كشورهاي پركارگر       دکتر ابوالقاسم هاشمی
298 تجارت و اقتصاد بین الملل   labor-intensive commodities   کالاهای کاربر       دکتر ابوالقاسم هاشمی
299 تجارت و اقتصاد بین الملل   law of increasing costs   قانون هزینه های فزاینده       دکتر ابوالقاسم هاشمی
300 تجارت و اقتصاد بین الملل   Leontief's paradox   معمای لئونتیف       دکتر ابوالقاسم هاشمی
301     liberty   رستگی-آزادکامی   برای  freedom وliberty یک معنی یعنی آزادی به کار می رود که بهتر است برای این دو کلمه دو معنی متفاوت به کار رود.   طبیبیان
302 تجارت و اقتصاد بین الملل   lobbbying model   مدل تحميل گري       دکتر ابوالقاسم هاشمی
303     Lobbying    لابي گري         دکتر جلال جلالی
304 تجارت و اقتصاد بین الملل   lobbying   اعمال نفوذ       دکتر ابوالقاسم هاشمی
305 روش شناسی   logical   منطقی       طبیبیان
306 روش شناسی   logical positivism   اثبات گرائی منطقی   مکتبی که تنها ماخذ قابل اعماد دانش را نتایج حاصل از منطق، ریاضی و یا مشاهده ، آزمون و تجربه می داند.    طبیبیان
307     lottery   بخت آزمائی       گروه دکتر فرهنگ
308     lump sum   پرداخت یکجا       گروه دکتر فرهنگ
309     luxury good   کالای تجملی، کالای زیوری       گروه دکتر فرهنگ
      M            
310 تجارت و اقتصاد بین الملل   marginal propensity to import   میل نهایی به واردات       دکتر ابوالقاسم هاشمی
311 تجارت و اقتصاد بین الملل   marginal rate of substitution   نرخ نهایی جانشینی       دکتر ابوالقاسم هاشمی
312     market demand   تقاضای بازار       گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
313 تجارت و اقتصاد بین الملل   market structure   ساختار بازار       دکتر ابوالقاسم هاشمی
314 اقتصاد ریاضی   maximin   ببیشین-کمترین، بیشین - کَهین       طبیبیان
315     measure   سنجه       گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
316     Measure/index/indicator    شاخص – معيار – سنجه        دکتر جلال جلالی
317     Measure/index/indicator    شاخص – معيار – سنجه        دکتر جلال جلالی
318 روش شناسی   methodological falsificationism   ابطالگرائی روش شناختی       طبیبیان
319 تجارت و اقتصاد بین الملل   Metzler paradox   معماي متزلر       دکتر ابوالقاسم هاشمی
320 اقتصاد ریاضی   minimax   کمترین - بیشین، کَهین- بیشین       طبیبیان
321     misery index   شاخص بی نوائی       طبیبیان
322     misery index   شاخص ادبار       دکتر جلال جلالی
323     mixed strategy   راهبرد آمیخته       طبیبیان
324 نظره بازی ها   Mixed Strategy   استراتژي تركيبي       دکتر علی مزیکی
325     Model   الگو        
326 تجارت و اقتصاد بین الملل   model   مدل ، الگو       دکتر ابوالقاسم هاشمی
327     monetary economics   علم اقتصاد پولی، اقتصاد پولی       گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
328 تجارت و اقتصاد بین الملل   monopolist    انحصارگر       دکتر ابوالقاسم هاشمی
329 تجارت و اقتصاد بین الملل   monopolistic competition   رقابت انحصاری       دکتر ابوالقاسم هاشمی
330 تجارت و اقتصاد بین الملل   monopsonist    یگانه خریدار       دکتر ابوالقاسم هاشمی
331     moral hazard   کژ مَنشی   بعضاً برای این عبارت ترجمه تحت الفظی" مخاطرات اخلاقی" به کار رفته که مناسب نیست. در اقتصاد این عبارت به عنوان عمل پنهان بک عامل که بر رفاه دیگری اثر نا مطلوب اعمال می کند، استفاه می شود و بنا بر این "کژ منشی" رسا تر است.   گروه دکتر فرهنگ
332 تجارت و اقتصاد بین الملل   most favored nations   كشورهاي كاملته الوداد       دکتر ابوالقاسم هاشمی
333 تجارت و اقتصاد بین الملل   multinational enterprises (MNEs)   شرکت های چند ملیتی       دکتر ابوالقاسم هاشمی
334 تجارت و اقتصاد بین الملل   multiple free trade equlibria   تعادل چندگانه تجارت آزاد       دکتر ابوالقاسم هاشمی
335     Myopic   نزديك بينانه        دکتر جلال جلالی
336     Myopic pricing    قيمت گذاري نزديك بينانه        دکتر جلال جلالی
      N            
337     Net-to-gross ratio (NGR)    نسبت خالص به ناخالص        دکتر جلال جلالی
338 تجارت و اقتصاد بین الملل   newly industrialized countries (NICs)   کشورهای تازه صنعتی شده       دکتر ابوالقاسم هاشمی
339 تجارت و اقتصاد بین الملل   NFTA; North American Free Trade Agreement   معاهده تجارت آزاد امريكاي شمالي       دکتر ابوالقاسم هاشمی
340     non accelerating inflation rate of unemployment   نرخ بیکاری تورم بی‌شتاب/ نایرو       گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
341     Noncooperative    غير تعاوني        دکتر جلال جلالی
342 نظریه بازی ها (نظریه هماوردی)   non-cooperative game   هماوردی غیر تعاونی، هماوردی معارضه ای، هماوردی ناسازوار       طبیبیان
343     Nondirectional risks    ريسك هاي غير جهت دار        دکتر جلال جلالی
344 تجارت و اقتصاد بین الملل   nonrenewable resources   منابع تجدیدناپذیر       دکتر ابوالقاسم هاشمی
345 تجارت و اقتصاد بین الملل   nontarif protections   حمايتهاي غيرتعرفه اي       دکتر ابوالقاسم هاشمی
346 تجارت و اقتصاد بین الملل   nontariff barriers   موانع غيرتعرفه اي       دکتر ابوالقاسم هاشمی
347 تجارت و اقتصاد بین الملل   nontradable commodities           دکتر ابوالقاسم هاشمی
348 تجارت و اقتصاد بین الملل   nontraded good   كالاهاي غير قابل مبادله (درتجارت خارجي)       دکتر ابوالقاسم هاشمی
349 تجارت و اقتصاد بین الملل   nontraded sector   بخش غیرقابل مبادله       دکتر ابوالقاسم هاشمی
350 روش شناسی   normal science   علم جاری، علم عادی       طبیبیان
351 نظریه هماوردی(بازی ها)   nucleolus   کانونک       طبیبیان
352 تجارت و اقتصاد بین الملل   numeraire   شمارنده       دکتر ابوالقاسم هاشمی
353 انظریه تعادل عمومی   numeraire   کالای مبنای سنجش   در نظریه تعادل عمومی numeraire کالائی است که قیمت آن یک فرض می شود و قیمت سایر کالاها بر اساس آن تعیین می گردد. بنا بر این برای یافتن قیمت های نسبی قیمت تمام کالا ها را بر قیمت کالای مبنا تقسیم می کنند.   طبیبیان
      O            
354 تجارت و اقتصاد بین الملل   offer curve   منحنی پیشنهاد       دکتر ابوالقاسم هاشمی
355     Office of Thrift supervision (OTS)    اداره نظارت بر صندوق هاي پس انداز       دکتر جلال جلالی
356 نظره بازی ها   Oligopoly   انحصار چندگانه       دکتر علی مزیکی
357 تجارت و اقتصاد بین الملل   oligopoly   انحصار چند جانبه       دکتر ابوالقاسم هاشمی
358 تجارت و اقتصاد بین الملل   opportunity cost   هزینه فرصت       دکتر ابوالقاسم هاشمی
359 تجارت و اقتصاد بین الملل   optimal tariff   تعرفه بهينه       دکتر ابوالقاسم هاشمی
360 اقتصاد مالی   option   اختیار معامله       گروه دکتر فرهنگ
361     Outliers           دکتر جلال جلالی
362 تجارت و اقتصاد بین الملل   outsourcing   برون سپاری       دکتر ابوالقاسم هاشمی
363 تجارت و اقتصاد بین الملل   outward-looking   برون نگر       دکتر ابوالقاسم هاشمی
364     overvaluation   فراارزش گذاری-بیش ارزش نهی-بیشانه ارزش       طبیبیان
365     overvaluation   فرا ارزش گذاری        
366     overvalued   فرا ارزش        طبیبیان
367 تجارت و اقتصاد بین الملل   overvalued   پـــربها شده       دکتر ابوالقاسم هاشمی
      P            
368     Paper Portfolio   پورتفوي دفتري يا كاغذي        دکتر جلال جلالی
369     paradigm   فرادیدمان       طبیبیان
370     parameter   برسنج       طبیبیان
371     partial   بًرخَه ای       گروه دکتر فرهنگ
372 تجارت و اقتصاد بین الملل   patent   حق انحصاري اختراع       دکتر ابوالقاسم هاشمی
373     pattern   گرته       گروه دکتر فرهنگ
374 تجارت و اقتصاد بین الملل   pauper-labor   کارگران فرودست       دکتر ابوالقاسم هاشمی
375 نظریه بازی ها (نظریه هماوردی)   pay off   عایدی، دست آورد   برای yield و return و payoff بعضاً معادل فارسی مشابه به کار می رود و بهتر است برای هر یک واژه متفاوتی به کار رود.   طبیبیان
376     pay-through account   حساب پرداخت معین   حسابهای بانکی که در مراکز عمده مالی برای بانکهای خارجی باز می کنند و آنها می توانند از طریق یک حساب متمرکز پرداخت و دریافت خود را بر حسب واحد پول کشور میزبان انجام دهند   طبیبیان
377 نظره بازی ها   Pooling Equilibrium   تعادل استخري       دکتر علی مزیکی
378     portfolio   بدره       گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
379 روش شناسی   positive heuristic   قاعده مثبت نگر       طبیبیان
380 روش شناسی   positivism   مکتب اثبات گرائی       طبیبیان
381     Predatory pricing    قيمت گذاري چپاول گرانه يا غارت گرانه        دکتر جلال جلالی
382     Preemption     پيشگيري – پيش دستي – ممانعت – حق تقدم خريد       دکتر جلال جلالی
383 تجارت و اقتصاد بین الملل   preferential arrangements   معاهدات ترجيحي       دکتر ابوالقاسم هاشمی
384     Price discovery    كشف قيمت        دکتر جلال جلالی
385     price elasticity of demand   کشش قیمتی تقاضا       گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
386 تجارت و اقتصاد بین الملل   price-taker   گیرنده قیمت       دکتر ابوالقاسم هاشمی
387 اقتصاد اطلاعات   principal   کار فرما، پیشکار       گروه دکتر فرهنگ
388     Private banking accounts   حساب سپرده گذاران عمده   مربوط به شرکتهای مالی، صندوق های سرمایه گذاری و نهاد های مشابه   طبیبیان
389 تجارت و اقتصاد بین الملل   private cost   هزينه خصوصي       دکتر ابوالقاسم هاشمی
390 تجارت و اقتصاد بین الملل   privatization   خصوصی سازی       دکتر ابوالقاسم هاشمی
391 تجارت و اقتصاد بین الملل   product differentiation   متمايز كردن محصولات        دکتر ابوالقاسم هاشمی
392 تجارت و اقتصاد بین الملل   product fragmentation   چند پاره كردن فرايند توليد       دکتر ابوالقاسم هاشمی
393 تجارت و اقتصاد بین الملل   product variety   تنوع محصول       دکتر ابوالقاسم هاشمی
394 تجارت و اقتصاد بین الملل   production bias   سمت گيري توليد       دکتر ابوالقاسم هاشمی
395 تجارت و اقتصاد بین الملل   production-possibilities schedule   جدول امکانات تولیدی       دکتر ابوالقاسم هاشمی
396 تجارت و اقتصاد بین الملل   productivity   بهره وری       دکتر ابوالقاسم هاشمی
397     progress   ترقی       گروه دکتر فرهنگ
398     progression   فرایازی       گروه دکتر فرهنگ
399 مالیه عمومی و مالیات   progressive   پیشرو-فرایاز       گروه دکتر فرهنگ
400 تجارت و اقتصاد بین الملل   proprietary asset   دارائي اختصاصي ( ثبت شده بنام مالك)       دکتر ابوالقاسم هاشمی
401 تجارت و اقتصاد بین الملل   proprietary intangible   دارائي اختصاصي غيرمادي        دکتر ابوالقاسم هاشمی
402 نظره بازی ها   Prosocial Behaviour   رفتار در جهت اجتماعي       دکتر علی مزیکی
403 تجارت و اقتصاد بین الملل   protection   حمایت       دکتر ابوالقاسم هاشمی
404 تجارت و اقتصاد بین الملل   protectionist   حا ميان حمايت       دکتر ابوالقاسم هاشمی
405     Prudent-person rule     قاعده شخص محتاط -  قاعده محافظه كارانه        دکتر جلال جلالی
406 اقتصاد بخش عمومی   public goods   کالای عمومی       طبیبیان
407 تجارت و اقتصاد بین الملل   public goods   كالاهاي عمومي       دکتر ابوالقاسم هاشمی
408 اقتصاد خرد   pure exchange economy   اقتصاد صرفا مبادله ای       طبیبیان
409 نظریه بازی ها (نظریه هماوردی)   pure strategy   راهبرد سره، راهبرد ژاو، راهبرد ساده، راهبرد بی آمیغ       طبیبیان
410 نظره بازی ها   Pure Strategy   استراتژي ناب       دکتر علی مزیکی
411 اقتصاد مالی   put option   اختیار فروش       دکتر عبده تبریزی
      Q            
412 اقتصاد خرد، اقتصاد ریاضی   quasi-concave   شبه مقعر       طبیبیان
413 تجارت و اقتصاد بین الملل   quota   سهميه       دکتر ابوالقاسم هاشمی
      R            
414     random   پَشوار-پاش اَنگار   اقتباس از ریشه سغدی. مشابه همان پاشیده و بدون نظم ظاهری است   طبیبیان
415 روش شناسی   rational   مستدل       طبیبیان
416     rational   خردمندانه، بخردانه       طبیبیان
417     rationality   خرد پذیری، عقلاتیت       طبیبیان
418 روش شناسی   rationality   متکی بر استدلال       طبیبیان
419     real balances effect   اثر موجودی واقعی، اثر نقدینه واقعی   مربوط به نظریه پیگو که افزایش قیمت ها ارزش دارادنی نقدی خانوار ها را کاهش داده و درنتیجه به کاهش مصرف منجر می شود    
420     Real economies    اقتصادهاي واقعي        دکتر جلال جلالی
421 روش شناسی، فلسفه علم   reason   خرد    مانند کار برد در عنوان کتاب کانت(نقد خرد ناب):                      critique of pure reason               دکتر جلال جلالی
422     reason   دلیل، برهان       دکتر جلال جلالی
423     recession   کساد        
424     Recovery rate     نرخ بازيافت (بازيابي)        دکتر جلال جلالی
425     Recovery risk   ريسك بازيافت        دکتر جلال جلالی
426 تجارت و اقتصاد بین الملل   recycling   بازچرخانی       دکتر ابوالقاسم هاشمی
427     regressive   فرویازی       گروه دکتر فرهنگ
428     Regulation    مقررات        دکتر جلال جلالی
429 بانکداری، بازار های مالی، سازماندهی صنعتی   regulator   مقام ناظر       طبیبیان
430     Regulator     مسئول وضع (و نظارت بر اجراي) مقررات       دکتر جلال جلالی
431     relief   امداد       گروه دکتر فرهنگ
432     rent   بهرینه، بهریجه       گروه دکتر فرهنگ
433 تجارت و اقتصاد بین الملل   rent -seeking activities   فعاليتهاي رانت جويانه       دکتر ابوالقاسم هاشمی
434     rent seeking economy   اقتصاد بهرینه جوئی       گروه دکتر فرهنگ
435     Reputational Risk    ريسك بد نامي يا سو شهرت        دکتر جلال جلالی
436     reservation wage   دستمزد آستانه ای   دستمزدی که کمتر از آن نیروی کار حاضر به ورود به بازارر کار نیست   طبیبیان
437 تجارت و اقتصاد بین الملل   resource trade   تجارت منابع       دکتر ابوالقاسم هاشمی
438 اقتصاد، اقتصاد مالی   return   بازگشت سرمایه، بازده       طبیبیان
439 اقتصاد خرد   revealed preference   رجحان اظهار شده       طبیبیان
440 تجارت و اقتصاد بین الملل   rigid technology   تکنولوژی انعطاف ناپذیر       دکتر ابوالقاسم هاشمی
441 اقتصاد خرد، اقتصاد مالی   risk   وورتک، ورته   ورتک و ورته اقتباس از ریشه سغدی است. عملا برای کلمه risk در متون از ریسک استفاده می شود که ترجمه نیست. یا از عبارت خطر کرد استفاده می شود که دال بر یک فعل سوم شخص مفرد ماضی است. به همین دلیل هم برای ریسک پذیری یا ریسک گریزی نمی تواند بکار رود. ورتک و یا ورته این ایراد ها را ندارد و به مفهوم ریسک نزدیکتر است.   طبیبیان
442     Risk of exceedences    نسبت خالص به ناخالص        دکتر جلال جلالی
443     Risk of exceedences    ريسك فرارَوي يا سر ريز شدن        دکتر جلال جلالی
444     Risk premium    غير تعاوني        دکتر جلال جلالی
445     Risk-adjusted performance measures    ريسك هاي غير جهت دار        دکتر جلال جلالی
      S            
446     sale1   فروش       گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
447     sale2   فروش حراجی، حراج2       گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
448     sanitation   پاکیزگی       گروه دکتر فرهنگ
449 تجارت و اقتصاد بین الملل   satisfaction   رضایت خاطر       دکتر ابوالقاسم هاشمی
450 تجارت و اقتصاد بین الملل   scarce factor   عامل کمیاب       دکتر ابوالقاسم هاشمی
451     scattered diagram   نمودار پراکنش       گروه دکتر فرهنگ
452     second best   بهترین دوم-دوم بهترین       گروه دکتر فرهنگ
453 تجارت و اقتصاد بین الملل   second-best device   ابزاري از نوع بهينه دوم       دکتر ابوالقاسم هاشمی
454 تجارت و اقتصاد بین الملل   securities   اوراق بهادار       دکتر ابوالقاسم هاشمی
455     Securitization   اداره نظارت بر صندوق هاي پس انداز       دکتر جلال جلالی
456 تجارت و اقتصاد بین الملل   self-sufficiency   خودكفائي       دکتر ابوالقاسم هاشمی
457 نظره بازی ها   Separating Equilibrium   تعادل جداكننده       دکتر علی مزیکی
458     sery   زنجیره-دنباله       گروه دکتر فرهنگ
459     set   مجموعه،آماسه،آماسک       طبیبیان
460     shock   تکانه       گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
461 تجارت و اقتصاد بین الملل   shock   تکانه       دکتر ابوالقاسم هاشمی
462     Signaling   علامت دهي        دکتر جلال جلالی
463 تجارت و اقتصاد بین الملل   social cost   هزينه اجتماعي       دکتر ابوالقاسم هاشمی
464 تجارت و اقتصاد بین الملل   social welfare function   تابع رفاه عمومي       دکتر ابوالقاسم هاشمی
465 اقتصاد مالی-اقتصاد کلان   solvency   دارا مندی       گروه دکتر فرهنگ
466 تجارت و اقتصاد بین الملل   sovereign states   كشورهاي داراي حاكميت       دکتر ابوالقاسم هاشمی
467 تجارت و اقتصاد بین الملل   specialization   تخصصي شدن       دکتر ابوالقاسم هاشمی
468 تجارت و اقتصاد بین الملل   specialized factor of production   عامل تولید تخصصی       دکتر ابوالقاسم هاشمی
469     Specific risk           دکتر جلال جلالی
470     Specific risk    ريسك خاص        دکتر جلال جلالی
471 تجارت و اقتصاد بین الملل   specific-factors model           دکتر ابوالقاسم هاشمی
472 تجارت و اقتصاد بین الملل   specificity   مختص بودن       دکتر ابوالقاسم هاشمی
473 تجارت و اقتصاد بین الملل   spillover benefits   سرریز منافع       دکتر ابوالقاسم هاشمی
474     Spin off products    محصولات جانبي        دکتر جلال جلالی
475 تجارت و اقتصاد بین الملل   stability   پایداری       دکتر ابوالقاسم هاشمی
476     Staggered    پراكنده - پخش       دکتر جلال جلالی
477     Staggering    پخش كردن – پراكندن        دکتر جلال جلالی
478     Standard   استانده        
479 نظریه بازی ها (نظریه هماوردی)   strategy   راهبرد       گروه دکتر فرهنگ
480 نظریه بازی ها (نظریه هماوردی)   sub game   هماوردی فرعی، هماوردی در شاخه فرعی       طبیبیان
481 نظریه بازی ها (نظریه هماوردی)   sub game perfection   هماوردی در شاخه فرعی تکامل پذیر       طبیبیان
482 تجارت و اقتصاد بین الملل   subsidy   يارانه       دکتر ابوالقاسم هاشمی
483 تجارت و اقتصاد بین الملل   substitution effect   اثر جانشینی       دکتر ابوالقاسم هاشمی
484     Sunk costs    قاعده شخص محتاط -  قاعده محافظه كارانه        دکتر جلال جلالی
485     Sunk costs    هزينه مرده يا از دست رفته يا غيرقابل  جبران        دکتر جلال جلالی
486     Supplementary capital    سرمايه تكميلي يا مكمل        دکتر جلال جلالی
487     suppliers`s credit   تسهیلات اعتباری عرضه‌کننده، تسهیلات عرضه‌کننده       گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
488     supply   عرضه       گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
489     supply chain   زنجیرۀ عرضه       گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
490     supply curve   منحنی عرضه       گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
491     supply demand equilibrium   تعادل عرضه و تقاضا       گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
492     supply elasticity   کشش عرضه       گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
493     supply function   تابع عرضه       گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
494     supply price   قیمت عرضه       گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
495     supply schedule   جدول عرضه       گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
496     supply shift   جابجایی عرضه       گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
497     supply side economics   اقتصاد جانب عرضه       گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
498 تجارت و اقتصاد بین الملل   sustaining growth   رشد پایدار       دکتر ابوالقاسم هاشمی
499     Switching costs   اقتصادهاي واقعي        دکتر جلال جلالی
500     syn. accumulation of capital           گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
501     syn. anti-selection, negative selection           گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
502     system   نظام، هَنداد، هَمِستاد       طبیبیان
  تجارت و اقتصاد بین الملل   T            
503     Tacit collusion    تباني تلويحي        دکتر جلال جلالی
504 تجارت و اقتصاد بین الملل   tariff   تعرفه       دکتر ابوالقاسم هاشمی
505 تجارت و اقتصاد بین الملل   tariff barriers   موانع تعرفه ای       دکتر ابوالقاسم هاشمی
506 اقتصاد تعادل عمومی   tatonnement   حراج چی، حراج کار       طبیبیان
507     tender   مناقصه       گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
508     terms of trade   رابطۀ مبادله       گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
509 تجارت و اقتصاد بین الملل   terms of trade   رابطه مبادله       دکتر ابوالقاسم هاشمی
510     terms of trade effect   اثر رابطۀ مبادله       گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
511     theory   دیدمان       گروه دکتر فرهنگ
512     Thin markets    بازار كوچك (؟)        دکتر جلال جلالی
513     Time aggregation    تجميع زماني        دکتر جلال جلالی
514 تجارت و اقتصاد بین الملل   trade liberalization   آزادسازي تجارت خارجي       دکتر ابوالقاسم هاشمی
515 تجارت و اقتصاد بین الملل   traded goods   کالاهای قابل مبادله       دکتر ابوالقاسم هاشمی
516 تجارت و اقتصاد بین الملل   traded sector   بخش قابل مبادله       دکتر ابوالقاسم هاشمی
517 تجارت و اقتصاد بین الملل   trademark   نام تجاري       دکتر ابوالقاسم هاشمی
518 تجارت و اقتصاد بین الملل   trade-off   بده-بستان       دکتر ابوالقاسم هاشمی
519     trade-off    بده‌بستان       گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
520 اقتصاد خرد و اقتصاد ریاضی   trajectory   شوامیز، شوواره   اقتباس از ریشه سغدی-"شو" به معنی "رفتن" و "برو" در فارسی کهن به کار رفته و شو واره همان معنی trajectory که مسیر عبور است را می رساند   طبیبیان
521     transaction   تراکنش        
522 تجارت و اقتصاد بین الملل   transformation curve   منحنی تبدیل       دکتر ابوالقاسم هاشمی
523 تجارت و اقتصاد بین الملل   transitional unemployment   بیکاری گذرا       دکتر ابوالقاسم هاشمی
524 اقتصاد خرد و اقتصاد ریاضی   transversality   تقاطع پذیری اریبی       گروه دکتر فرهنگ
525     Transversality    تبديل – تقطيع (؟)        دکتر جلال جلالی
526 بهینه سازی پویا   transversality condition   شرط بسندگی در افق زمان، شرط بسندگی زمانی   مانند موقوف کردن امکان انباشت قرض بدون سقف در مرحله بهینه کردن مطلوبیت زمان حال در یک افق نا محدود   طبیبیان
527     trust fund   صندوق(سرمایه گذاری)امین    بعضاً صندوق اَمانی بکار رفته است. در لغت امان به معنی زنهار به کار رفته. اگر هدف امانتداری است، برای آن نیز واژه اُمان بایستی بکار رود. به نظر می رسد این صندوق ها برای امانت داری نیست بلکه امین سرمایه گذار است برای انجام سرمایه گذاری     
528 اقتصاد رشد   turnpike theorem   قضیه مسیر کمر بندی       طبیبیان
529     Tying    گره زني        دکتر جلال جلالی
      U            
530 تجارت و اقتصاد بین الملل   UNCTAD;   كنفرانس سازمان ملل بر تجارت وتوسعه       دکتر ابوالقاسم هاشمی
531 نظره بازی ها   Undercut   شكستن قيمت؛ ارايه قيمتي كمتر از قيمت بنگاه ديگر يا بازار       دکتر علی مزیکی
532     underinvestment   کم سرمایه گذاری       گروه دکتر فرهنگ
533     undervaluation   فرو ارزش گذاری       طبیبیان
534     undervalued   فرو ارزش        طبیبیان
535 تجارت و اقتصاد بین الملل   undervalued   كم بها شده       دکتر ابوالقاسم هاشمی
536     Undue discrimination    تبعيض بي جا و بي دليل       دکتر جلال جلالی
537 تجارت و اقتصاد بین الملل   unit-value isoquants   منحنی هم مقدار ارزش-واحد       دکتر ابوالقاسم هاشمی
538 تجارت و اقتصاد بین الملل   unstable   ناپایدار       دکتر ابوالقاسم هاشمی
539     urban economics   علم اقتصاد شهری، اقتصاد شهری       گروه برون پذیر اقتصاد(موسسه برنامه ریزی)
540     utility   مطلوبیت-هوده مندی       گروه دکتر فرهنگ
      V            
541 تجارت و اقتصاد بین الملل   value of labor's productivity   ارزش بهره وری کارگر       دکتر ابوالقاسم هاشمی
542     variable   شومند   اقتباس از ریشه سغدی    
543 تجارت و اقتصاد بین الملل   VER ; voluntary Export Restrraint   منع داوطلبانه صادرات       دکتر ابوالقاسم هاشمی
544     verification   تائید       طبیبیان
545 روش شناسی   verificationism   تائید گرائی   زیر مجموعه ای از مکتب اثبات گرائی منطقی است که شرط احراز یقین از طریق تجربه را به تائید از طریق آزمایش تجرببی تخفیف داده است   طبیبیان
546 تجارت و اقتصاد بین الملل   vertical specialization   تخصصی شدن عمودی       دکتر ابوالقاسم هاشمی
547     vintage approach   نگرش موسمی، رهیافت موسمی       گروه دکتر فرهنگ
548 تجارت و اقتصاد بین الملل   voting model   مدل شمارش آراء       دکتر ابوالقاسم هاشمی
      W            
549     Walkaway clause    ريسك فرارَوي يا سر ريز شدن        دکتر جلال جلالی
550     Walkaway clause    تبصره فسخ يا خروج        دکتر جلال جلالی
551 بانکداری در ارتباط با نشانه گذاری اسکناس و اسناد اینترنتی   watermark   نشانک       طبیبیان
552 روش شناسی   wisdom   حکمت       طبیبیان
553 تجارت و اقتصاد بین الملل   WTO; World Trade Organization   سازمان تجارت جهاني       دکتر ابوالقاسم هاشمی
553 اقتصاد مالی   yield   باز آورد   برای yield و return و payoff بعضاً معادل فارسی مشابه به کار می رود و بهتر است برای هر یک واژه متفاوتی به کار رود.   طبیبیان
 
Comments